Nr 85. Varför inte Phil Zuckermans ”Society without God”? Fråga till professorerna David Thurfjell, Mattias Martinson och Bengt Kristensson Uggla.

Utifrån ett konkret exempel, så undrar jag över kvaliteten inom svensk religionsvetenskap när det gäller såväl livsåskådningsforskning som analyserna av sekulariseringsprocessen. Utifrån detta konkreta exempel avslutar jag med frågan om det behövs en helt ny institution för sekulär livsåskådningsforskning. 

Exemplet gäller behandlingen av Phil Zuckermans forskning.  Phil Zuckerman är professor i sociologi vid Claremont Graduate University i Kalifornien. I mitten på 2000-talet hade han en gästprofessur i Århus i Danmark som 2008 resulterade i boken ”Society without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment”. Hans specialitet är sekulariseringssociologi utifrån ett ateistiskt grundperspektiv.

Glömska och påminnelse!

Namnet Phil Zuckerman och hans dansk-svenska intervjustudie har fladdrat förbi någon eller några gånger under den tid som gått sedan boken publicerades 2008 – och sedan glömts bort.

De senaste dagarna har Phil Zuckerman återvänt till mitt medvetande med stor skärpa. Anledningen är att jag har läst ett intressant preliminärt manus av historieprofessorn Jonny Hjelm om det svenska fritänkeriet och ateismens historia. Phil Zuckerman nämns och citeras redan på första sidan och sedan även längre fram i manuset.

Men det var ändå först när jag återvände till förstasidan i manuset och läste om det intressanta Zuckermancitatet där som jag vaknade till ordentligt. I citatet undrar Zuckerman över bristen på kvalificerad forskning om den moderna religionslösa människan som inte tror på gud eller ett liv efter döden. Med stöd av Zuckerman berör sedan manusförfattaren också längre fram det märkliga att det finns så lite forskning  där man beskriver och försöker förstå de religionslösa människor som lever på i sin vardag. Det är en fråga jag själv ställer mig allt som oftast.

Det är en viktig fråga! Varför finns det så lite forskning kring detta?

Frågan som väcks i mig när jag har vaknat till är hur svensk teologi och religionsvetenskap har förhållit sig till denna intressanta intervjustudie. Det är här viktigt att notera att i stort sett all livsåskådningsforskning i Sverige bedrivs inom ramen för de teologiska och religionsvetenskapliga institutionerna. Kan det vara så illa att Phil Zuckermans studie inte berörs och att det kan vara en del av anledningen till att jag tappat bort hans namn? Hans tankar och frågor är så pass intressanta och viktiga att jag borde noterat hans namn om hans forskning varit uppe till diskussion.

Tre religionsvetenskapliga böcker!

Min fråga gäller specifikt tre teologiska och religionsvetenskapliga böcker som jag har läst de senaste åren och som just diskuterar kring spänningen religion-tro visavi ateism-religionslöshet. Samtliga har kommit ut med god marginal efter 2008 då Phil Zuckermans studie publicerades.

Mina frågor gäller David Thurfjells ”Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen” (2015), Mattias Martinsons ”Katedralen mitt i staden. Om ateism och teologi” (2010) och Bengt Kristensson Ugglas ”Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse” (2016). Det är böcker som jag har läst  har i mina hyllor.

Hur behandlas Zuckermans studie i dessa böcker? Är han berörd överhuvudtaget? Det gäller väletablerade och förhållandevis unga religionsvetar- och teologiprofessorer. Dom är samtliga intresserade av sekulariseringsproblematiken på ett engagerat och seriöst sätt.

Phil Zuckermans studie.

Såhär presenteras ”Society Without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment” på Amazon.

”Silver” Winner of the 2008 Foreword Magazine Book of the Year Award, Religion Category.

Before he began his recent travels, it seemed to Phil Zuckerman as if humans all over the globe were ”getting religion”-praising deities, performing holy rites, and soberly defending the world from sin. But most residents of Denmark and Sweden, he found, don’t worship any god at all, don’t pray, and don’t give much credence to religious dogma of any kind. Instead of being bastions of sin and corruption, however, as the Christian Right has suggested a godless society would be, these countries are filled with residents who score at the very top of the ”happiness index” and enjoy their healthy societies, which boast some of the lowest rates of violent crime in the world (along with some of the lowest levels of corruption), excellent educational systems, strong economies, well-supported arts, free health care, egalitarian social policies, outstanding bike paths, and great beer. Zuckerman formally interviewed nearly 150 Danes and Swedes of all ages and educational backgrounds over the course of fourteen months.He was particularly interested in the worldviews of people who live their lives without religious orientation. How do they think about and cope with death? Are they worried about an afterlife? What he found is that nearly all of his interviewees live their lives without much fear of the Grim Reaper or worries about the hereafter. This led him to wonder how and why it is that certain societies are non-religious in a world that seems to be marked by increasing religiosity. Drawing on prominent sociological theories and his own extensive research, Zuckerman ventures some interesting answers. This fascinating approach directly counters the claims of outspoken, conservative American Christians who argue that a society without God would be hell on earth. It is crucial, Zuckerman believes, for Americans to know that ”society without God is not only possible, but it can be quite civil and pleasant.”

I en understreckare i Svenska Dagbladet den 2 mars 2009 skriver Karin Ström, barnbarn till den liberala och för många kontroversiella Stockholmsbiskopen Ingmar Ström, initierat om Phil Zuckermans bok ”Society Without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment” (New York University Press, 227 s, 2008). Rubriken är: ”Jämlikheten gjorde slut på vår tro”. (länk – se nedan!) Det är en intressant och välskriven text. Boken recenserades även i Vasabladet den 9 maj 2009. Det är en påläst och intressant artikel av Raoul Granqvist, språkprofessor från Umeå. (länk – se nedant).  Karin Ströms understreckare hittade jag genom att söka ”Phil Zuckerman” på Humanistbloggen. Raoul Granqvists artikel hittade jag genom sökning på google.

Genom artiklarna från 2009 av Karin Ström och Raoul Granqvist kan jag konstatera att ”Society without God” uppmärksammades i den svenska offentligheten när den kom ut. Dessa artiklar tillsammans med och bokpresentationen på Amazon visar också att Zuckermans intervjustudie på ett kvalificerat sätt behandlar de frågor kring sekularisering, ateism och religiositet som är i fokus i de tre boktitlar från de senaste åren som jag nämnt av professorerna Mattias Martinson, David Thurfjell och Bengt Kristensson Uggla.

Phil Zuckerman har en infallsvinkel till hela detta spännande område som tycks nära besläktad med min egen, vilket förstås gör honom extra intressant för min del. Jag tycker jag att jag borde lagt på minnet om han hans forskning hade berörts. Jag har läst så pass ordentligt att jag bloggat om samtliga dessa tre böcker. Men jag är medveten om att jag inte världens bästa och mest uppmärksamma läsare så jag måste vara öppen för att jag kan ha kan ha missat dessa tre religionsvetarprofessorers behandling av Phil Zuckermans ”Society without God”.

Jag måste kolla!!

Den första boken jag hittade var David Thurfjells ”Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen” (2015). Zuckermans intervjuer gäller samma typ av frågor som utgör utgångs­punkten för för David Thurfjells medialt mycket uppmärksammade bok. Zuckermans infallsvinkel är religionssociologisk. Han är nyfiken på danskar och svenskars förhållande till religion, Gud, syn på liv efter döden, meningen, samhällsengagemang, tillfredställelse med livet. Anledningen är att Sverige och Danmark, tillsammans med de övriga skandinaviska, är de länder med högst antal frivillig ateism i världen. Samtidigt visas i ett antal internationella studier att dessa länder ligger högst när det gäller välfärd, låg barnadödlighet, välstånd, utbildning, låg korumption, samhällsengagemang, lågt antal mord m.fl variabler. Det är en jätteintressant – och viktig! – fråga?

David Thurfjell är professor i religionshistoria. Hans perspektiv är idéhistoriskt. Men de frågor han behandlar vetter i en hel del avseenden mot religionssociologi och religionspsykologi. Med min syn på forskning så borde Phil Zuckermans ”Society without God” vara välbekant för David Thurfjell – och hans studie borde rimligtvis berörts och kommenterats i hans bok. Det är min utgångspunkt när jag börjar kolla.

Resultat: Ingen Phil Zuckerman i litteraturlistan! Jag tycker det är så märkligt att jag känner att jag måste vara öppen för att det är en korrekturmiss. Det är lätt att missa en boktitel i litteraturlistan. Hade jag haft ”Det gudlösa folket” som datafil hade jag lätt kunnat söka igenom hela boken.

Alltså – med reservation för korrekturfel: Phil Zuckermans intervjustudie med 150 danskar och svenskar i boken ”Society without God” är inte berörd och diskuterad i David Thurfjells bok. Det är ytterligt förbryllande!

Nästa bok jag kollade var professor Mattias Martinsons ”Katedralen mitt i staden. Om ateism och teologi” (2010). Phil Zuckerman finns inte med i litteraturlistan. Och då hör det till saken att Mattias Martinson har en hel del bistert att säga om ytligheten i den sekulära religionskritiken.  (Jag har berört detta i en blogg från januari 2011).

Sedan var det dags att kolla Bengt Kristensson UgglasKatedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse” (2016). Denna bok läste jag i våras så jag känner mig nästan säker på att Zuckermans bok inte berörts. Helt riktigt! Ingen Phil Zuckerman i litteraturförteckningen där heller! Skulle inte Zuckermans studie och diskussion kunnat ge värdefulla infallsvinklar till den sekulariserings­problematik som är bokens fokus? Borde han inte gett sig i kast med att kritisera eventuella svagheter i Zuckermansa studie? Om där finns några.

Den intervjuundersökning som är utgångspunkten för David Thurfjells idéhistoriska essäer i ”Det gudlösa folket” är också grunden för Ann af Buréns avhandling ”Living Simultaneity”. Så den måste jag också kolla. Där får jag första träffen! Intressant!

Phil Zuckermans ”Society without God” finns med i litteraturlistan. Jag blev förstås nyfiken på hur hon diskuterar kring Phil Zuckermans bok. Det är än mer intressant med tanke på att David Thurfjell, såvitt jag förstår, varit handledare till Ann af Burén. Eftersom jag i detta fall tursamt har avhandlingen nedladdad i pdf-format från DIVA så var det bara att använda sökfunktionen i Acrobate Reader. Boken får ett kort omnämnade i inledningen i ett stycke på s.13-14. Det är en poäng att citera stycket i sin helhet.

Possibly this expressed understanding of Sweden as secular reflects the fact that the people in this neighborhood live in a country that in an international comparison appears to be rather extreme when it comes to religion. The sociologist of religion Thorleif Petterson has shown that it is only the Czech people that pray less, identify themselves as religious to a lesser degree, and go to religious services less frequently than they do in Sweden. (Pettersson 2008) Hence, if believing in God and going to church are central features of religiosity, Sweden could arguably be seen as a secularized country, perhaps one of the most secularized in the world, as several scholars have suggested (Inglehart & Baker 2000; Therborn 2012; Zuckerman 2008).

Man kan leka med tanken på en skala från 0 till 100 i hur pass omfattande och intresserat man berör forskning man refererar till. Vad gäller Mattias Martinson, Bengt Kristensson Uggla och David Thurfjell så är det 0 (noll). Överhuvudtaget inte nämnd! Ann af Buréns omnämnade får 1 på denna skala. Omnämnandet är minimalistiskt! Det görs tillsammans med tre andra referenser i samma mening.

Om man jämför Ann af Burens och David Thurfjells behandling av Phil Zuckermans ”Society without God” med Karin Ströms och Raoul Granqvists kunniga och intressanta artiklar våren 2009 så blir allt ytterligt märkligt. Af Burens och Thurfjells intervjuer är närbesläktade med Zuckermans. Dom gäller samma område. Skillnaden är att Phil Zuckerman är en religionssociolog som tydligt utgår från vad jag kallar ett ‘ateistiskt paradigm’. Thurfjell och af Burén är neutrala svenska religionsvetare. Eller finns det några dolda lojaliteter?? Eller blinda fläckar? Eller kanske snarare blinda områden?

Genom att Phil Zuckermans ”Society without God” finns med i litteraturlistan till Ann af Buréns avhandling så kan jag konstatera att David Thurfjell känner till denna intervjustudie när han skriver ”Det gudlösa folket”. Tyvärr kan jag inte göra en genomsökning på datorn av ”Det gudlösa folket” – så korrekturfelsmöjligheten vad gäller litteraturlistan finns där. Men om jag utgår från att den inte är berörd av Thurfjell så är det ytterligt märkligt. Varför??

Behövs det en ny institution för
sekulär livsåskådningsforskning?

Denna lilla undersökning har stärkt mig i min övertygelse om att det behövs en fristående akademisk institution med ett öppet ateistiskt grundperspektiv som stödjer utvecklingen av forskning och teoribildning kring den stora grupp människor som lever sina liv utan att tro på någon högre makt och ett liv efter döden.

Hur förhåller sig denna religionslösa grupp till frågorna om mening, hopp, samvete, skuld, döden, ansvar för det gemensamma, lokalt och globalt? Hur ser man på kvaliteter som ärlighet, hederlighet, att göra sitt bästa i sin yrkesvärv? Hur ser man på fusk, hot, manipulativ hantering av fakta och sanning?

Hur många har haft speciella eller extraordinära upplevelser som varit viktiga, svårbegripliga eller skrämmande? Om ”ja” – i vilken utsträckning har man haft kontakt med personer där man kunnat prata om detta och fått hjälp med bearbetningen? Vilken betydelse tillmäter man i så fall dessa upplevelser för ens fortsatta förhållningssätt till livet? Har de påverkat ens livstolkning?

Hur ser det ut med lycka, förundran, livsglädje, tillit? I vilken utsträckning har man haft starka och viktiga livsformande erfarenheter/upplevelser? Vad har man för syn på barn och barnuppfostran? På vänskap, kärlek och sexualitet? Vad har man för människosyn? Samarbete, konflikter, konfliktlösning? Hur ser man på vetenskap, samhälle, ideellt arbete, på politik och samhällets intstitutioner? Hur ser man på teknik och vårt sätt att leva? I vilken utsträckning är man engagerade av de stora globala frågorna kring klimat, miljö, resurser, fördelning och ansvaret för framtiden? Med mera!

Allt detta utifrån filosofiska, sociologiska, psykologiska, historiska och existentiella perspektiv. Jag tror dessutom att en sådan institution ganska lätt skulle locka till sig kvalificerad kompetens från olika specialområden.

 

Appendix.
Några artiklar om och av Phil Zuckerman:

Jämlikheten gjorde slut på vår tro”.
Understreckare i Svenska Dagbladet av Karin Ström utifrån Phil Zuckerman bok (2 mars 2009).

Samhällen utan Gud.
Recension av ”Society without God” av Raoul J. Granqvist. Den publicerades i Vasabladet den 9 mars 2009. (Texten i pdf återges utan uppgifter om publiceringen. Så det krävdes lite extra möda att få fram publiceringsuppgifter.)

Att tro på gud – är det bra för oss?
Artikel av Phil Zuckerman. Artikeln redovisar ett antal internationella studier som är bakgrunden till hans nyfikenhet på Skandinavien och som leder till en gästprofessur i Danmark och det forskningsprojekt som blir boken ”Society without God” 2008. Artikeln är sannolikt publicerad i något nummer av Humanisten, senast 2008, dvs innan boken hade kommit ut. Artikeln finns i artikelarkivet för Sans magasin. Och där i slutet av det arkiv som heter ”Äldre artiklar 2005 – 2010”, dvs innan utgivningen av SANS började. Det är lite märkligt att det inte står att dessa artiklar publicerades i Humanisten. Jag tycker att det i ett sådant arkiv borde stå var, årtal och i vilket nummer artikeln ursprungligen har publicerats. För övrigt rekommenderar jag botanisering i detta arkiv!

En ny intressant bok av Phil Zuckerman.

Living the Secular Life”.
Jag vill passa på nämna denna bok av Phil Zuckerman som kom ut 2014. Utifrån de recensionsklipp som finns på Zuckermans webbplats så är den högintressant för alla som vill få en bättre grepp, för egen del eller för att förstå andra, om hur det ter sig att att leva utan att tro på högre makter eller ett liv efter döden. Jag hoppas på en svensk översättning snarast. Den skulle kunna bidra till att vitalisera den svenska livsåskådningsdebatten. Se även en recension i New York Times!

Bloggar.

Jag har i flera bloggar kritiskt diskuterat kring ett antal teman i de böcker av Mattias Martinson, David Thurfjell och Bengt Kristensson Uggla som jag har berört här. De är från januari 2011, juni 2015 och mars 2016. Sammanlagt nio. Den intresserade hittar dom antingen i Bloggarkiv – finns som flik i blogghuvudet – eller i år-månads-arkivet som wordpress tillhandahåller.

 

PS (1.12.2016). Jag har redigerat bloggen en del. En del pladdrighet har försvunnet. Jag har kompletterat ingressen för att ge en bild av bloggens upplägg. Jag har förtydligat några avsnitt, främst de där jag berör de svenska dagstidningsartiklarna om Zuckermans studie. Jag har lagt till tipset om ”Living the Secular Life”. DS.

 

 

Om Carl Gustaf Olofsson

I am born in 1948 and living in Småland in the south of Sweden. I am writer and webbmaker. I have earned my living as postman, now retired. Now I am earning som extra money by working with wood - look at www.specialsagat.se. I am member in the Swedish Humanist Federation - Humanisterna - since 2010
Detta inlägg publicerades i ateism, ateismfilosofi, Livsåskådningsvetenskap och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s