Nr 88. ”Människosonen”. Några tankar kring Lennart Hagerfors bok om den okända delen av Jesu liv.

”Människosonen”
– en roman av Lennart Hagerfors

Å ena sidan den vaga upplevelsen av något som kallar och ställer anspråk på ens liv – oklart varifrån och vad det gäller – och å andra sidan den räcka av händelser, människoöden, känslor, dilemman, insikter som livet ställer i ens väg och som tillsammans formar en människas liv. Lennart Hagerfors gestaltar denna spänning på ett trovärdigt sätt i Människosonen som handlar om den okända delen av Jesu liv. Det är mycket bra gjort! Och från mitt perspektiv även modigt!!

 

s-manniskosonen-2Jag är djupt berörd och imponerad av Lennart Hagerfors roman ”Människosonen” (Weyler, 2016) . Han har överraskat mig gång på gång på ett positivt sätt. Uppgörelsen med mobbaren Saul, Marias förtroliga berättelse för den tonåriga Jeshua om hur han blev till, det stora bråket med Josef, några av episoderna med vännen Johannes. När jag läst första delen som handlar om Jeshuas tonårstid i Nasareth, ca 70 sidor, så var jag tagen och tyckte att boken var värd sitt pris bara för första delen. Jag var inställd på att jag skulle bli besviken på resterande 250 sidor. Men jag kan bara konstatera att boken håller till sista sidan. Denna del kanske inte är lika tät som första delen, men den är full av episoder som ger fullt möjliga pusselbitar i formandet av den person som vi känner som evangeliernas Jesus.

Mitt eget engagemang i Jesusgestalten bygger på att han var fullt ut människa och inget annat. När man inom kristen tradition i så stor utsträckning har gjort Jesus till Gud, inkarnerad Gud, och i detta fullkomlig och syndfri, så har jag länge tyckt att man sviker människan Jesus. Man har gjort honom till en avgud. Jag får rysningar vid tanken! Lennart Hagerfors gör Jeshua till en människa fullt ut. Det är för min del det viktigaste – och modigaste – med ”Människosonen”.  För att det ska fungera krävs förstås ett ganska stort mått av finess och trovärdighet. Och det har boken! Man skulle kunna säga att oavsett hur nära eller långt ifrån den verkliga historien ”Människosonen” är så känner sig den Jesus som finns i mitt liv mindre ensam i himlarymderna efter att ha läst denna bok.

Lennart Hagerfors är frikyrkligt missionärsbarn uppvuxen Kongo som var en del av dåvarande Franska Ekvatorialafrika. Han är född 1946 och har en lång livsgärning som författare och litteraturvetare bakom sig. Under sin uppväxt har han haft Jesusgestalten nära inpå sig hela tiden. Kanske än mer än för min egen del. Och det vill inte säga lite. Jag växte upp med tre predikanter, far var en, och ett missionärspar i min närmsta släktkrets.

I en av bokens fliktexter berättar Lennart Hagerfors att han är uppvuxen i tre världar: den kongolesiska, den svenska och i Bibelns värld, den andliga. Han har i sin litterära gärning skrivit mycket om de två första. Men aldrig tidigare om den tredje. Han skriver: ”Det som lockade mig var en gestalt för vilken den andliga världen var lika påtaglig som den materiella. För att utforska detta krävdes ett språng ut i det okända”.

Jag har lätt för att föreställa mig att språnget gällde en väldigt speciell gräns som han var tvungen att utmana – och komma igenom. Gränsen kan ha förstärkts av den speciella blandning av tabu och lojalitet som inte är ovanligt när man har en hel del positivt med sig från sin religiösa uppväxtmiljö. Detta gör gränsen tuffare och svårare att hantera. Ibland blir det möjlig att bryta igenom den först när föräldrar och de flesta i föräldra­generationen är döda. Men detta är bara spekulationer utifrån egna erfarenheter av denna gränsproblematik.

Till detta kommer nödvändigheten av en lång och bred livserfarenhet för att på ett varmt och levande sätt gestalta spänningen mellan å ena sidan den vaga känslan av kallelse, något viktigt, oklar vad, som ställer krav på en och å andra sidan den räcka av händelser, människoöden, känslor, dilemman, nederlag, insikter som livet ställer i ens väg. Och som efterhand formar ens person och samtidigt ger ‘kallelsen’ allt mer konturer. Jag tycker Lennart Hagerfors gestaltar denna spänning på ett trovärdigt sätt. Det är mycket bra gjort! Och modigt!

Sist vill jag bara nämna en liten pärla på slutet. Det gäller Jeshuas samtal med sin gamle arbetsgivare Levi på hans dödsbädd. Det gäller detta med bokslut över livet och vad som väntar på andra sidan. Det är skrivet med djup, stor värme och humor. Och med stor trovärdighet!! Jag vet inte om jag lite vanvördigt ska utropa ”Heja, heja Lennart Hagerfors!” eller om jag bara lite mer artigt ska säga ”Tack!”. För den som läser detta samtal kan det vara värt att notera att uppskattningen här kommer från en ateist och en person som inte tror på en fortsättning bortom döden.

Det finns en hel del i boken som sannolikt kan störa en konventionellt kristen. Så även denna berättelse från Levis dödsbädd.

Hur som helst, denna episod berör ett fascinerande ämne, låt oss kalla det ‘samtal i dödens närhet’ på ett mycket personligt sätt. Det gäller min egen tänkta dödsbädd. Det har väntat på en egen blogg i ett par år. Kanske det börjar bli läge.

 

PS. Vad gäller greppet att personligt och oförväget ge sig in i den bibliska världen så känner jag ett visst släktskap. I blogg ”Nr 64. En ateistisk tolkning av passionsdramat” så kan den vakne läsaren ana detta. DS. 

PS 2. ”Människosonen” har fått en hel del recensioner.
Svenska Dagbladet – 20.8.2016: ”Människosonen. En oäkting som kallade sig Jesus” av John Sjögren.
Aftonbladet – 17.8.2016. ”Jesus, byggjobbaren” av Göran Greider.
LitteraturMagazinet – 18.10.2016. ”Vacklande om den okände Jesus” av Anne-Charlotte Östman
Dagens Nyheter – 5.9.2016.  ”Jesu liv. Underhållande roman om frälsarens vuxenblivande.” av Philip Teir.
Corren – 16.8.2016. ”De okända åren i Jesus liv” av Gun Zanton-Ericsson.
Sydsvenskan – 22.8.2016. ”Det vi inte vet om Jesus” av Maria Küchen.
Göteborgsposten – 3.9.2016. ”Hagerfors diktar vidare på Jesusberättelsen” av Cecilia Nelson

Annonser
Publicerat i andlighet, Jesus, Människosonen, recension | Lämna en kommentar

Nr 87. Mystik och medvetenhet – om förundran inför vår plats i tillvaron. Publicerad i Humanisten nr 4/2015

Mystik och medvetenhet

Om förundran inför vår plats i tillvaron. Vad finns det för relation mellan transformerande djuperfarenheter och detta religionsvetarna talar om i termer av mystik. Kan förundran rädda världen? Perspektivet är ateistiskt.

PS. Info om texten. Se i slutet!

 

humanisten-4-2015-mystik-medvetenhet-rubrik-text-sJag tror inte på någon form av transcendent makt eller kraft som existerar utanför och oberoende av människan. Jag tror inte att någon form av personligt medvetande kan existera utan en biologiskt fungerande hjärna. Jag tror att döden är slutpunkten för våra personliga liv.

Trots detta är jag intresserad av mystik som är starkt förknippat med en religiös erfarenhetsvärld.

Detta mitt intresse för mystik beror inte heller på att jag är speciellt intresserad av starka upplevelser eller av förändrade medvetandetillstånd genom meditation eller droger, som till exempel Sam Harris i ”Waking up. A guide to spirituality without religion” (2014, på svenska 2016). Däremot är jag sedan sen ungdom djupt intresserad av den form av avgränsade, ibland nästan punktuella upplevelser som kan ändra riktningen på en människas liv från uppgivenhet, utanförskap och egoistisk självcentrering till engagemang och delaktighet. Intresset gäller erfarenheter med kraft att fördjupa såväl en grundkänsla av mening och hemhörighet i tillvaron som av respekt och vördnad för livets oerhörda komplexitet.

Jag är också intresserad av i vilken utsträckning denna typ av erfarenheter kan bidra till livsval som handlar om att efter bästa förmåga försöka bidra till en godartad utveckling för samhället, lokalt och globalt, och som i förlängningen kan ge upphov till ett engagemang som politiker, lärare eller biståndsarbetare eller genom ideellt arbete. Det innebär att jag också är intresserad av vad som kan utlösa denna typ av viktiga transformerande, livsförändrande upplevelser.

Här är det viktigt att poängtera att delaktighet, ansvar för det gemensamma, engagemang i samtidens viktiga frågor och så vidare kan växa fram utan den form av avgränsade insikter och erfarenheter som jag är ute efter här.

Jag ska här ägna mig åt förundran och hur den kan hänga samman med vetenskaplig kunskap och existentiella insikter.

 

Två sorters mystik

Ordet ”mystik” är ett laddat och svårt begrepp. Det används gärna av sofistikerade kristna som exempel på religiösa erfarenheter bortom ordens värld. Ibland har ordet mystik använts för att peka på upplevelser som lett till en kallelse att bidra till människans och världens välgång. De flesta forskare lyfter fram att de mystika erfarenheterna är likartade inom olika religioner.

De mystika erfarenheterna beskrivs som så annorlunda att de inte kan beskrivas med ord. Samtidigt har de flesta som blivit kända som mystiker – åtminstone vad gäller västerländsk kristen tradition – varit flitiga författare; Mäster Eckhardt, Johannes av Korset, Theresa av Avila med flera.Teologer, religionsfilosofer och religionspsykologer har sedan skrivit hyllmeter om mystik och den mystika erfarenheten.

Det är motiverat att säga några ord om två typer av mystik. Det gäller det som Nathan Söderblom (1866- 1931), svensk teolog och ärkebiskop, kallade “oändlighetsmystik” (unio mystica, enhetsmystik) respektive “personlighetsmystik”. Oändlighetsmystiken betecknar upplevelser av en förening med Gud, att bli ett med alltet. Personlighetsmystiken handlar om upplevelsen av en omvälvande relation till Gud, till Kristus, till tillvaron. Med den judiske filosofen Martin Bubers ord handlar det om en jag-du-relation. Nyckelorden är ”uppgå i” respektive ”relation till”.

För en ateist finns här inget som riktigt passar. Samtidigt har jag helt klart varit mest befryndad med det som beskrivs som personlighetsmystik. I starka upplevelser av förundran, utifrån såväl en religiös som en uttalat sekulär referensram, finns det enligt min mening ett släktskap med personlighetsmystiken.

När det gäller sådant som faller under oändlighetsmystiken, de stora ”enhetsupplevelserna”, är jag reserverad. Inte mot upplevelserna i sig. Reservationen gäller det mesta av analyser och tal om dessa upplevelsers fundamentala betydelse. Med rätt eller orätt har jag ofta läst in en hållning där man tenderar att släta över eller förneka den smärtsamma och utsatta sidan av våra existensvillkor; av att min kropp är min kropp, min smärta är min smärta, att min död är min död. Då hör det till saken att jag menar att just konfrontationen med och accepterande av den smärtsamma sidan av våra existensvillkor ofta fungerar som en avgörande hävstång för viktiga erfarenheter och insikter. Vid dessa smärtsamma brytpunkter som alltid är djupt personliga – ensamheten, tillfälligheterna, döden, utsattheten, alltings skörhet och obeständighet – kan gränserna till våra medmänniskor och tillvaron mjukna och momentant upphävas på ett paradoxalt sätt.

 

Det stora och det lilla

Jag ska närma mig de mystika erfarenheterna genom att inte prata om mystik.

I stället vill jag ta upp medvetenhetsaspekten och vår moderna kunskap om makrokosmos och mikrokosmos. Det ”stora” gäller stjärnor, planeter, galaxer, svarta hål och detta med stjärnexplosioner som skapat de grundämnen som är nödvändiga för liv. Det ”lilla” handlar om vår moderna kunskap om celler, celldelning, gener, hormoner, transmittorsubstanser. Och ytterst om atomer, elektroner, kvarkar etc, som är grundstenarna för såväl jord och stjärnor som för allt liv, våra mänskliga kroppar och vår förmåga att tänka.

När vi drabbas av insikterna om makrokosmos och mikrokosmos som en förutsättning för att jag – vi – finns och kan uppleva och tänka kan det väcka intensiva känslor av mirakel och förundran kring livet och att våra kroppar och vår hjärna faktiskt fungerar i all sin oerhörda komplexitet.

humanisten-4-2015-mystik-medvetenhet-illustration-s20-2Att drabbas av insikten om de årmiljarder som behövts för att jag – människan – ska finnas till och kunna fundera över livet, universum och meningen kan ge svindel och skaka om på djupet. Detta kan också förstärkas av en samtidig medvetenhet om att ett människoliv bara är ett mikroskopiskt ögonblick i detta kosmiska tidsflöde – och samtidigt så långt att döden känns oändligt avlägsen största delen av våra liv. Man kan på ett omtumlande sätt bli medveten om den enorma mångfalden av livsformer som finns – och där människan bara är en. Det handlar också om en medvetenhet om att vi trots all teknik är helt beroende av den livsväv, som omger oss och som vi är en del av.

Denna medvetenhet kan föda en stark, övergripande vördnad för livet och naturen. I vår tid kan man samtidigt uppleva en sorgsen medvetenhet om hur människan på ett dramatiskt sätt håller på att ändra balans och betingelser för livets väv.

 

Vår dubbelhet som människor

Det är en medvetenhet om att vi rymmer möjligheten till såväl gott som ont och att det har betydelse i våra liv om vi väljer att efter bästa förmåga försöka odla de godartade sidorna. Det är en medvetenhet om att vi å ena sidan rymmer möjligheten till medkänsla, förnuft, omsorg, samarbete och ansvar för det gemensamma – och att vi å andra sidan också rymmer möjligheten till destruktivitet, manipulation, egocentrisk blindhet, tanklös flockmentalitet, besinningslöst våld etc. I destruktiva rörelser är det inte ovanligt med bevekelsegrunder som talar om sanning och rättvisa. Insikten om detta visar på nödvändigheten av en fortlöpande etisk reflektion.

Medvetenheten om att slump och tillfälligheter är realiteter i våra liv kan också vara stark och drabbande. Det kan gälla insikten om att den genuppsättning som jag fått med mig inte är något jag rår över. Det är samma sak med de svåra eller godartade sociala omständigheter jag vuxit upp i. Till detta kommer räckan av små eller större tillfälligheter som på avgörande sätt bestämt utvecklingen av mitt liv. Det kan gälla hur jag träffat min livspartner och andra viktiga människor, böcker som haft betydelse för mitt liv, jobb, olyckor, viktiga möten. När denna medvetenhet slår till med full kraft tenderar den att föda en stark känsla av ödmjukhet både inför det egna livet och andra människors livsöden. Om man tillhör de mera lyckligt lottade tenderar det att föda ett ansvar visavi de mindre lyckligt lottade.

Frågan om det mänskliga medvetandets natur är en av de största och mest spännande utmaningarna inom dagens vetenskap.

 

Våra gemensamma existensvillkor

Som ateist måste man betrakta möjligheten till förundran som en mänsklig grundpotential. En central aspekt är att dessa upplevelser tenderar att stärka insikten om att jag delar grundläggande mänskliga existensvillkor med alla andra människor. Detta tenderar i sin tur att skapa en grundupplevelse av att höra samman med alla andra. Inte bara med alla nu levande utan också med de ännu inte födda och de döda som levt före oss! Och med livet! Och tillvaron!

Skillnader i språk, kultur, ålder, kön, sexuell läggning, klass och etnicitet mjuknar i kanterna och tenderar att lösas upp. Upplevelserna – drabbande och omtumlande eller som undanglidande aningar – blir då ett stöd för att ta sig an de utmaningar och svårigheter livet och samtiden ställer i ens väg. De ger näring åt ett engagemang i människans och världens välgång.

Den moderna vetenskapen har bidragit till att fördjupa medvetenheten på flera av de punkter som jag har berört. Jag vill även hävda att de medvetenhetsaspekter jag tagit upp är mer utvecklade i ett brett, folkligt medvetande i dag än någonsin tidigare i historien.

Det innebär också att det finns goda skäl att anta att sannolikheten för att den här typen av sekulära, transformerande djuperfarenheter ska ta form är större än någonsin. Detta beror på tre moderna fenomen: den vetenskapliga kunskapsutvecklingen, mediernas förmåga att förmedla erfarenheter och kunskap, och inte minst att det finns fler välutbildade pedagoger och lärare än någonsin tidigare i historien.

Jag tror inte att vetenskap och teknik i sig kan lösa de svåra globala problem med klimat, miljö, resurser och en rimlig fördelning som är akuta hot mot mänsklighetens framtid. Men om vi som global kultur på ett genomtänkt sätt lyckas utnyttja den medvetandehöjande kraften i den vetenskapliga kunskapen kan förutsättningarna för en godartad utveckling bli dramatiskt mycket bättre. God populärvetenskap och engagerade, duktiga pedagoger/lärare är ovärderliga i detta.

 

Och vad har detta med mystik att göra?

Här är det dags att återknyta till ordet mystik. Hur förhåller sig detta komplex av medvetenhet och erfarenheter till begrepp som mystik, den mystika erfarenheten, upplevelser av det heliga, av bävan? Vad finns det för koppling till de två huvudtyper av mystik erfarenhet som fått beteckningarna personlighetsmystik respektive oändlighetsmystik?

Att det finns ett släktskap mellan de transformerande djuperfarenheter jag har försökt beskriva och åtminstone en del av de erfarenheter den religionsvetenskapliga forskningen försöker ringa in med ordet mystik, tycker jag är uppenbart. Däremot betraktar jag det som ett ovedersägligt faktum att det komplex av erfarenheter – transformerande och sammanbindande – som jag har tagit upp, inte förutsätter några föreställningar om en gud eller annan högre makt. Att de ibland kan få så- dana konsekvenser hos enskilda individer är en annan sak. För femhundra år sedan var det nästan givet att de förstärkte – eller gav upphov till – föreställningar om en handlande gud eller en fristående transcendent verklighet. Men så är det inte längre!

Jag menar att det behövs både forskning och samtal om transformerande djuperfarenheter, där förundran är en del, helt utanför de teologiska och religiösa sammanhangen. Det är förutsättningen för att få djup och bredd i det offentliga samtalet kring ett viktigt område av mänskliga erfarenheter.

Den internationella humanistiska rörelsen är en organisatorisk kraft som kan bidra till detta.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

humanisten-4-2015-omslag

PS. Denna text publicerades i Humanisten nr 4/2015. Om du inte har papperstidningen så fråga efter den på ditt bibliotek. Om dom inte har den bland tidskrifterna kan din fråga bidra till att dom kompletterar sitt utbud.

Hela tidningen finns som pdf-fil. Artikeln börjar på s.19.

Artikeln återpubliceras här för att den ska vara lättare att hitta och för att jag vid behov ska kunna länka till den.

I Humanisten nr 1/2015:
Nr 86. Döden. En ateistisk betraktelse

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i andlighet, ateism, ateismfilosofi, Humanisten, medvetandet, Mystik, sekulär andlighet, transcendenserfarenheter | Märkt , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Nr 86. Döden. En ateistisk betraktelse. Publicerad i Humanisten nr 1/2015

Döden. En ateistisk betraktelse.

Om människolivets storslagenhet, olika sorters dödar och som avslutning vad som med glimten i ögat kan kallas en personlig ateistisk eskatologi.

PS. Info om texten. Se slutet!

 

humanisten-1-2015-doden-omslag

Jag är ateist. Eller nyateist om man så vill. Vanligtvis innefattar ateistetiketten också att man inte tror på existensen av några som helst bortomvärldsliga krafter och makter eller någon form av liv bortom våra kroppars död. Så är det för mig. Jag tror alltså inte att det finns någon form av personlig fortsättning på livet bortom döden. Det är min starka övertygelse att detta liv är det enda vi har.

Det är hisnande att årmiljarderna från Big Bang, med stjärnors födelse, livets tillblivelse och alla dessa miljontals år av evolution har frambringat den skärva av medvetet, självreflekterande liv som människan är. Jag tycker det är märkvärdigt och storslaget att vi för en kort stund blossar till i evigheten som en personlig medveten existens med förundran, kunskapssökande, glädje, lidande och med förmågan att tänka, fråga och skapa bilder och föreställningar. Och att vi för en stund kan leka, dansa, älska, skratta, gråta, dra historier.

Det är också märkvärdigt att de flesta människor bidrar till att det självreflek­terande, medvetna livet blossar vidare. Genom våra gener eller att vi genom vår livs­gärning bidragit med någon sorts skärvor för mänsklighetens fortsättning. Om det jordiska livet är det enda som finns blir det angeläget att mina barn, barnbarn, barnbarnsbarn etc ska få möjlighet att leva ett gott och drägligt liv. Det föder ett ansvar för framtiden. Jag återkommer till detta från ett mer personligt perspektiv.

Vi ska alla dö!

Att dö gammal kan vara på många olika sätt. Att dö mätt på sin levnads dagar är en ynnest. Det är mycket svårare om man drabbas av ångest kring att livet inte blev mer än såhär och kanske konfron­teras med alla drömmar och förhoppningar som blivit grus och aska. Kanske dyker det upp stark bitterhet över de där människorna som satte käppar i hjulen och förstörde ens möjligheter! I dessa fall finns starka behov av att hitta sätt att försonas med sitt livsöde när insikten om dödens oundviklighet närmar sig. Man kan plötsligt drabbas av påträngande medveten­het om svek och destruktiva saker man tillfogat andra. Resultatet är starka känslor av skuld när tiden håller på att rinna ut.

När döden oväntat flåsar i nacken kan man också tvingas inse att man aldrig riktigt vågat leva. Det kan hända som ung, medel­ålders eller på ålderns höst.

De grovt skisserade scenarierna för olika sorters dödar ger antydningar om de utmaningar som finns inom såväl äldrevården som den palliativa vården. Och för oss alla! Orädd och välutbildad personal, eller mogna medmänniskor, som inte backar för de svåra och ångestladdade frågor som kan komma upp när döden börjar tränga sig på är ovärderligt! Personal som möter vakande anhöriga med värme och omsorg är oerhört värdefullt.

Det kanske svåraste med döden är inte den egna döden utan när viktiga, närstående människor dör eller ligger för döden. Än mer om dom är mitt i livet. Och värst om det är våra barn. I ett ateistisk perspektiv finns det inte något försonande, inte någon mening, det är att drabbas av en stor, smärtsam förlust. Det gäller oavsett om orsaken är sjukdom, olyckor, våld eller krig. Det är att drabbas av ett svart hål. En närstående och älskad människas självmord är kanske det värsta. Vad vi behöver i sådana situa­tioner är inte människor som gör rätt och säger rätt saker. Jag tror att vi behöver människor som inte blir rädda för oss, som inte drar sig undan, som orkar och kan erkänna sorgen, smärtan, svärtan, det fruktansvärda utan att släta över.

Döden och framtiden bortom.

Jag ska nu återvända till detta med döden från ett mer personligt ateistiska perspektiv. Om man som jag inte har några egna barn och därmed inte har någon genetisk förbindelse med framtiden så kan det bli ett snäpp svårare att försonas med tanken på döden. Jag har hanterat detta på mitt sätt. Oavsett om man har egna barn eller inte tror jag att jag delar huvuddragen i detta perspektiv med många ateister och Humanister.

Jag har en stark vision av ett möjligt framtida globalt samhälle i ekologisk balans där det finns psykiskt, socialt och materiellt utrymme för varje människa att medvetet ta sig an den stora gåtan att vara människa.

Det är en bild av en värld där alla människor har möjlighet att ta del i en fri och öppen diskussion om såväl samhällets angelägenheter som frågan om meningen med livet. Förtryck, förnedrande livsom­ständigheter, sociala restriktioner är hinder. Förödmjukande särbehandling på grund av kön, klass, ålder, religion, sexuell läggning och etnisk tillhörighet hindrar detta. Det gör också krig och extrem fattigdom. Att vara utestängd från kunskap och möjligheten till bred och levande kontakt med såväl det egna kulturarvet som det globala, är hinder för detta.

Att efter bästa förmåga bidra med mina små skärvor för att öka sannolikheten för att denna framtidsvision ska bli verklighet någon gång i en obestämd framtid ger mitt liv mening och lyster!

Ateistisk eskatologi

Genom denna hållning i nuet är jag på ett paradoxalt sätt förbunden med framtiden och mänsklighetens öde långt bortom min personliga död. Man skulle med ett lite teologiinfluerat språk och lite humor kunna kalla detta en ateistisk eskatologi.

Men som ateist måste jag utöver den personliga döden lägga på ytterligare ett lager av svärta. Även om mänskligheten klarar sig igenom de svåra problemen kring klimat, miljö och resurser finns det ändå en slutpunkt för jorden och människan. När solen närmar sig slutet av sin stjärncykel kommer den att expandera. I slutändan kommer jorden att utplånas, brinna upp! Ruggigt, förfärligt och näst intill otänkbart. Det storslagna är att vi är den första generationen människor som genom den moderna vetenskapen lever med denna kunskap. Inga skräckfilmer med zoombis och aliens kommer i närheten av detta.

Det största problemet med att försonas med såväl det oåter­kalleliga och definitiva i den personliga döden som med kunskapen om jordens utplåning om några årmiljarder är nog vår benägenhet till uppblåst självupptagenhet. Om vi passerar det hindret kan det ge upphov till fascination, förundran och en stor, stor ödmjukhet visavi människan, universum och mänsklighetens öde.

Att ta livet på allvar med dess utsatthet, möjligheter och glädje skapar mening i sig. Att ta del i mänsklighetens fantastisk kunskapsresa är hisnande även om det, som för min del, mest blir frågan om populärvetenskapliga skärvor. Att försöka bidra till en godartad framtid för mänskligheten bortom min personliga död i full medvetenhet om min litenhet och obetyd­lighet i ett kosmiskt perspektiv skapar mening, lyster och engagemang.

Det finns något både hisnande och djupt poetiskt i denna ateistiska grundsyn som jag tror jag delar med många. Den kan beskrivas som tragisk. Men när man skakat av sig de värsta rysningarna kan det börja sprida sig en märklig värme i detta till synes kalla, obevekliga mörker. Jag välkomnar alla att ge sig in i och utforska denna ateistiska grundhållning.

* * * * * * * * * * * * * * *

humanisten-1-2015-omslag

PS. Denna text publicerades i Humanisten nr 1/2015. Papperstidningen går inte längre att uppbringa. Men hela tidningen finns som pdf-fil. Betraktelsen hittas på s.8-9. Texten är en nedkortad variant av min inledning till ”Samtal om döden” som arrangerades av Adventkyrkan i Kalmar den 6 november 2012. Jag var en av tre i panelen. De båda övriga var Arne Sjöberg, chef för geriatriken på Kalmar lasarett och Vesa Annala, pastor i Adventkyrkan.

Apropå artikelns slutdel vill jag rekommendera boken ”Vårt klot så ömkligt litet” (Fri Tanke förlag, 2016) av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik med kosmologi och strängteori som specialitet.

Ulf Danielsson har länge forskat på rymdens riktigt stora frågor, om tidens början, om svarta hål och mörk materia. I ”Vårt klot så ömkligt litet” återvänder han till jorden och sätter in den i ett kosmiskt perspektiv som ger frågan om klimatet helt nya dimensioner – vi bor på en febrig planet på katastrofens rand”. Det är ett citat från en nyhetsbrev i januari i år från Fri Tanke Förlag. Jag kan bara tillägga att det är en fantastisk bok som jag varmt rekommenderar. Den bjuder bland annat på en fascinerande kunskapshistorisk resa. Bara en sådan liten detalj som hur de stora upptäcktsresorna med segelfartyg på 15- och 1600-talet gjorde att man behövde förstå mer om vindarna. Hur dom blåser på olika ställe – och varför. Man börjar samla systematiska observationer och kunskapen börjar växa. Lufttemperatur, havsströmmar, passadvindar med olika riktning etc. Han ger en viktig och lärd ram kring det som alltmer ter sig som en av mänsklighetens ödesfrågor: klimatet. Men som kosmolog sticker han inte under stol med de katastrofer, några gigantiska, som drabbat jorden genom dess historia. Och att det inte finns några garantier mot framtida kosmiska katastrofer även om vi skulle skärpa oss. Jag vet inte om jag är pevers, men jag tycker väldigt mycket om att han också håller fram den moderna kosmologins vetskap om att även utan katastrofer – kosmologiska eller mänskligt orsakade – så har livet på jorden en slut i en avlägsen framtid. Det blir en märklig blandning av poesi och bistert allvar.

Publicerat i ateismfilosofi, ateistisk eskatologi, döden, existensvillkor, Existentiell livssyn, Humanisten, sekulär andlighet | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Nr 85. Varför inte Phil Zuckermans ”Society without God”? Fråga till professorerna David Thurfjell, Mattias Martinson och Bengt Kristensson Uggla.

Utifrån ett konkret exempel, så undrar jag över kvaliteten inom svensk religionsvetenskap när det gäller såväl livsåskådningsforskning som analyserna av sekulariseringsprocessen. Utifrån detta konkreta exempel avslutar jag med frågan om det behövs en helt ny institution för sekulär livsåskådningsforskning. 

Exemplet gäller behandlingen av Phil Zuckermans forskning.  Phil Zuckerman är professor i sociologi vid Claremont Graduate University i Kalifornien. I mitten på 2000-talet hade han en gästprofessur i Århus i Danmark som 2008 resulterade i boken ”Society without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment”. Hans specialitet är sekulariseringssociologi utifrån ett ateistiskt grundperspektiv.

Glömska och påminnelse!

Namnet Phil Zuckerman och hans dansk-svenska intervjustudie har fladdrat förbi någon eller några gånger under den tid som gått sedan boken publicerades 2008 – och sedan glömts bort.

De senaste dagarna har Phil Zuckerman återvänt till mitt medvetande med stor skärpa. Anledningen är att jag har läst ett intressant preliminärt manus av historieprofessorn Jonny Hjelm om det svenska fritänkeriet och ateismens historia. Phil Zuckerman nämns och citeras redan på första sidan och sedan även längre fram i manuset.

Men det var ändå först när jag återvände till förstasidan i manuset och läste om det intressanta Zuckermancitatet där som jag vaknade till ordentligt. I citatet undrar Zuckerman över bristen på kvalificerad forskning om den moderna religionslösa människan som inte tror på gud eller ett liv efter döden. Med stöd av Zuckerman berör sedan manusförfattaren också längre fram det märkliga att det finns så lite forskning  där man beskriver och försöker förstå de religionslösa människor som lever på i sin vardag. Det är en fråga jag själv ställer mig allt som oftast.

Det är en viktig fråga! Varför finns det så lite forskning kring detta?

Frågan som väcks i mig när jag har vaknat till är hur svensk teologi och religionsvetenskap har förhållit sig till denna intressanta intervjustudie. Det är här viktigt att notera att i stort sett all livsåskådningsforskning i Sverige bedrivs inom ramen för de teologiska och religionsvetenskapliga institutionerna. Kan det vara så illa att Phil Zuckermans studie inte berörs och att det kan vara en del av anledningen till att jag tappat bort hans namn? Hans tankar och frågor är så pass intressanta och viktiga att jag borde noterat hans namn om hans forskning varit uppe till diskussion.

Tre religionsvetenskapliga böcker!

Min fråga gäller specifikt tre teologiska och religionsvetenskapliga böcker som jag har läst de senaste åren och som just diskuterar kring spänningen religion-tro visavi ateism-religionslöshet. Samtliga har kommit ut med god marginal efter 2008 då Phil Zuckermans studie publicerades.

Mina frågor gäller David Thurfjells ”Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen” (2015), Mattias Martinsons ”Katedralen mitt i staden. Om ateism och teologi” (2010) och Bengt Kristensson Ugglas ”Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse” (2016). Det är böcker som jag har läst  har i mina hyllor.

Hur behandlas Zuckermans studie i dessa böcker? Är han berörd överhuvudtaget? Det gäller väletablerade och förhållandevis unga religionsvetar- och teologiprofessorer. Dom är samtliga intresserade av sekulariseringsproblematiken på ett engagerat och seriöst sätt.

Phil Zuckermans studie.

Såhär presenteras ”Society Without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment” på Amazon.

”Silver” Winner of the 2008 Foreword Magazine Book of the Year Award, Religion Category.

Before he began his recent travels, it seemed to Phil Zuckerman as if humans all over the globe were ”getting religion”-praising deities, performing holy rites, and soberly defending the world from sin. But most residents of Denmark and Sweden, he found, don’t worship any god at all, don’t pray, and don’t give much credence to religious dogma of any kind. Instead of being bastions of sin and corruption, however, as the Christian Right has suggested a godless society would be, these countries are filled with residents who score at the very top of the ”happiness index” and enjoy their healthy societies, which boast some of the lowest rates of violent crime in the world (along with some of the lowest levels of corruption), excellent educational systems, strong economies, well-supported arts, free health care, egalitarian social policies, outstanding bike paths, and great beer. Zuckerman formally interviewed nearly 150 Danes and Swedes of all ages and educational backgrounds over the course of fourteen months.He was particularly interested in the worldviews of people who live their lives without religious orientation. How do they think about and cope with death? Are they worried about an afterlife? What he found is that nearly all of his interviewees live their lives without much fear of the Grim Reaper or worries about the hereafter. This led him to wonder how and why it is that certain societies are non-religious in a world that seems to be marked by increasing religiosity. Drawing on prominent sociological theories and his own extensive research, Zuckerman ventures some interesting answers. This fascinating approach directly counters the claims of outspoken, conservative American Christians who argue that a society without God would be hell on earth. It is crucial, Zuckerman believes, for Americans to know that ”society without God is not only possible, but it can be quite civil and pleasant.”

I en understreckare i Svenska Dagbladet den 2 mars 2009 skriver Karin Ström, barnbarn till den liberala och för många kontroversiella Stockholmsbiskopen Ingmar Ström, initierat om Phil Zuckermans bok ”Society Without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment” (New York University Press, 227 s, 2008). Rubriken är: ”Jämlikheten gjorde slut på vår tro”. (länk – se nedan!) Det är en intressant och välskriven text. Boken recenserades även i Vasabladet den 9 maj 2009. Det är en påläst och intressant artikel av Raoul Granqvist, språkprofessor från Umeå. (länk – se nedant).  Karin Ströms understreckare hittade jag genom att söka ”Phil Zuckerman” på Humanistbloggen. Raoul Granqvists artikel hittade jag genom sökning på google.

Genom artiklarna från 2009 av Karin Ström och Raoul Granqvist kan jag konstatera att ”Society without God” uppmärksammades i den svenska offentligheten när den kom ut. Dessa artiklar tillsammans med och bokpresentationen på Amazon visar också att Zuckermans intervjustudie på ett kvalificerat sätt behandlar de frågor kring sekularisering, ateism och religiositet som är i fokus i de tre boktitlar från de senaste åren som jag nämnt av professorerna Mattias Martinson, David Thurfjell och Bengt Kristensson Uggla.

Phil Zuckerman har en infallsvinkel till hela detta spännande område som tycks nära besläktad med min egen, vilket förstås gör honom extra intressant för min del. Jag tycker jag att jag borde lagt på minnet om han hans forskning hade berörts. Jag har läst så pass ordentligt att jag bloggat om samtliga dessa tre böcker. Men jag är medveten om att jag inte världens bästa och mest uppmärksamma läsare så jag måste vara öppen för att jag kan ha kan ha missat dessa tre religionsvetarprofessorers behandling av Phil Zuckermans ”Society without God”.

Jag måste kolla!!

Den första boken jag hittade var David Thurfjells ”Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen” (2015). Zuckermans intervjuer gäller samma typ av frågor som utgör utgångs­punkten för för David Thurfjells medialt mycket uppmärksammade bok. Zuckermans infallsvinkel är religionssociologisk. Han är nyfiken på danskar och svenskars förhållande till religion, Gud, syn på liv efter döden, meningen, samhällsengagemang, tillfredställelse med livet. Anledningen är att Sverige och Danmark, tillsammans med de övriga skandinaviska, är de länder med högst antal frivillig ateism i världen. Samtidigt visas i ett antal internationella studier att dessa länder ligger högst när det gäller välfärd, låg barnadödlighet, välstånd, utbildning, låg korumption, samhällsengagemang, lågt antal mord m.fl variabler. Det är en jätteintressant – och viktig! – fråga?

David Thurfjell är professor i religionshistoria. Hans perspektiv är idéhistoriskt. Men de frågor han behandlar vetter i en hel del avseenden mot religionssociologi och religionspsykologi. Med min syn på forskning så borde Phil Zuckermans ”Society without God” vara välbekant för David Thurfjell – och hans studie borde rimligtvis berörts och kommenterats i hans bok. Det är min utgångspunkt när jag börjar kolla.

Resultat: Ingen Phil Zuckerman i litteraturlistan! Jag tycker det är så märkligt att jag känner att jag måste vara öppen för att det är en korrekturmiss. Det är lätt att missa en boktitel i litteraturlistan. Hade jag haft ”Det gudlösa folket” som datafil hade jag lätt kunnat söka igenom hela boken.

Alltså – med reservation för korrekturfel: Phil Zuckermans intervjustudie med 150 danskar och svenskar i boken ”Society without God” är inte berörd och diskuterad i David Thurfjells bok. Det är ytterligt förbryllande!

Nästa bok jag kollade var professor Mattias Martinsons ”Katedralen mitt i staden. Om ateism och teologi” (2010). Phil Zuckerman finns inte med i litteraturlistan. Och då hör det till saken att Mattias Martinson har en hel del bistert att säga om ytligheten i den sekulära religionskritiken.  (Jag har berört detta i en blogg från januari 2011).

Sedan var det dags att kolla Bengt Kristensson UgglasKatedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse” (2016). Denna bok läste jag i våras så jag känner mig nästan säker på att Zuckermans bok inte berörts. Helt riktigt! Ingen Phil Zuckerman i litteraturförteckningen där heller! Skulle inte Zuckermans studie och diskussion kunnat ge värdefulla infallsvinklar till den sekulariserings­problematik som är bokens fokus? Borde han inte gett sig i kast med att kritisera eventuella svagheter i Zuckermansa studie? Om där finns några.

Den intervjuundersökning som är utgångspunkten för David Thurfjells idéhistoriska essäer i ”Det gudlösa folket” är också grunden för Ann af Buréns avhandling ”Living Simultaneity”. Så den måste jag också kolla. Där får jag första träffen! Intressant!

Phil Zuckermans ”Society without God” finns med i litteraturlistan. Jag blev förstås nyfiken på hur hon diskuterar kring Phil Zuckermans bok. Det är än mer intressant med tanke på att David Thurfjell, såvitt jag förstår, varit handledare till Ann af Burén. Eftersom jag i detta fall tursamt har avhandlingen nedladdad i pdf-format från DIVA så var det bara att använda sökfunktionen i Acrobate Reader. Boken får ett kort omnämnade i inledningen i ett stycke på s.13-14. Det är en poäng att citera stycket i sin helhet.

Possibly this expressed understanding of Sweden as secular reflects the fact that the people in this neighborhood live in a country that in an international comparison appears to be rather extreme when it comes to religion. The sociologist of religion Thorleif Petterson has shown that it is only the Czech people that pray less, identify themselves as religious to a lesser degree, and go to religious services less frequently than they do in Sweden. (Pettersson 2008) Hence, if believing in God and going to church are central features of religiosity, Sweden could arguably be seen as a secularized country, perhaps one of the most secularized in the world, as several scholars have suggested (Inglehart & Baker 2000; Therborn 2012; Zuckerman 2008).

Man kan leka med tanken på en skala från 0 till 100 i hur pass omfattande och intresserat man berör forskning man refererar till. Vad gäller Mattias Martinson, Bengt Kristensson Uggla och David Thurfjell så är det 0 (noll). Överhuvudtaget inte nämnd! Ann af Buréns omnämnade får 1 på denna skala. Omnämnandet är minimalistiskt! Det görs tillsammans med tre andra referenser i samma mening.

Om man jämför Ann af Burens och David Thurfjells behandling av Phil Zuckermans ”Society without God” med Karin Ströms och Raoul Granqvists kunniga och intressanta artiklar våren 2009 så blir allt ytterligt märkligt. Af Burens och Thurfjells intervjuer är närbesläktade med Zuckermans. Dom gäller samma område. Skillnaden är att Phil Zuckerman är en religionssociolog som tydligt utgår från vad jag kallar ett ‘ateistiskt paradigm’. Thurfjell och af Burén är neutrala svenska religionsvetare. Eller finns det några dolda lojaliteter?? Eller blinda fläckar? Eller kanske snarare blinda områden?

Genom att Phil Zuckermans ”Society without God” finns med i litteraturlistan till Ann af Buréns avhandling så kan jag konstatera att David Thurfjell känner till denna intervjustudie när han skriver ”Det gudlösa folket”. Tyvärr kan jag inte göra en genomsökning på datorn av ”Det gudlösa folket” – så korrekturfelsmöjligheten vad gäller litteraturlistan finns där. Men om jag utgår från att den inte är berörd av Thurfjell så är det ytterligt märkligt. Varför??

Behövs det en ny institution för
sekulär livsåskådningsforskning?

Denna lilla undersökning har stärkt mig i min övertygelse om att det behövs en fristående akademisk institution med ett öppet ateistiskt grundperspektiv som stödjer utvecklingen av forskning och teoribildning kring den stora grupp människor som lever sina liv utan att tro på någon högre makt och ett liv efter döden.

Hur förhåller sig denna religionslösa grupp till frågorna om mening, hopp, samvete, skuld, döden, ansvar för det gemensamma, lokalt och globalt? Hur ser man på kvaliteter som ärlighet, hederlighet, att göra sitt bästa i sin yrkesvärv? Hur ser man på fusk, hot, manipulativ hantering av fakta och sanning?

Hur många har haft speciella eller extraordinära upplevelser som varit viktiga, svårbegripliga eller skrämmande? Om ”ja” – i vilken utsträckning har man haft kontakt med personer där man kunnat prata om detta och fått hjälp med bearbetningen? Vilken betydelse tillmäter man i så fall dessa upplevelser för ens fortsatta förhållningssätt till livet? Har de påverkat ens livstolkning?

Hur ser det ut med lycka, förundran, livsglädje, tillit? I vilken utsträckning har man haft starka och viktiga livsformande erfarenheter/upplevelser? Vad har man för syn på barn och barnuppfostran? På vänskap, kärlek och sexualitet? Vad har man för människosyn? Samarbete, konflikter, konfliktlösning? Hur ser man på vetenskap, samhälle, ideellt arbete, på politik och samhällets intstitutioner? Hur ser man på teknik och vårt sätt att leva? I vilken utsträckning är man engagerade av de stora globala frågorna kring klimat, miljö, resurser, fördelning och ansvaret för framtiden? Med mera!

Allt detta utifrån filosofiska, sociologiska, psykologiska, historiska och existentiella perspektiv. Jag tror dessutom att en sådan institution ganska lätt skulle locka till sig kvalificerad kompetens från olika specialområden.

 

Appendix.
Några artiklar om och av Phil Zuckerman:

Jämlikheten gjorde slut på vår tro”.
Understreckare i Svenska Dagbladet av Karin Ström utifrån Phil Zuckerman bok (2 mars 2009).

Samhällen utan Gud.
Recension av ”Society without God” av Raoul J. Granqvist. Den publicerades i Vasabladet den 9 mars 2009. (Texten i pdf återges utan uppgifter om publiceringen. Så det krävdes lite extra möda att få fram publiceringsuppgifter.)

Att tro på gud – är det bra för oss?
Artikel av Phil Zuckerman. Artikeln redovisar ett antal internationella studier som är bakgrunden till hans nyfikenhet på Skandinavien och som leder till en gästprofessur i Danmark och det forskningsprojekt som blir boken ”Society without God” 2008. Artikeln är sannolikt publicerad i något nummer av Humanisten, senast 2008, dvs innan boken hade kommit ut. Artikeln finns i artikelarkivet för Sans magasin. Och där i slutet av det arkiv som heter ”Äldre artiklar 2005 – 2010”, dvs innan utgivningen av SANS började. Det är lite märkligt att det inte står att dessa artiklar publicerades i Humanisten. Jag tycker att det i ett sådant arkiv borde stå var, årtal och i vilket nummer artikeln ursprungligen har publicerats. För övrigt rekommenderar jag botanisering i detta arkiv!

En ny intressant bok av Phil Zuckerman.

Living the Secular Life”.
Jag vill passa på nämna denna bok av Phil Zuckerman som kom ut 2014. Utifrån de recensionsklipp som finns på Zuckermans webbplats så är den högintressant för alla som vill få en bättre grepp, för egen del eller för att förstå andra, om hur det ter sig att att leva utan att tro på högre makter eller ett liv efter döden. Jag hoppas på en svensk översättning snarast. Den skulle kunna bidra till att vitalisera den svenska livsåskådningsdebatten. Se även en recension i New York Times!

Bloggar.

Jag har i flera bloggar kritiskt diskuterat kring ett antal teman i de böcker av Mattias Martinson, David Thurfjell och Bengt Kristensson Uggla som jag har berört här. De är från januari 2011, juni 2015 och mars 2016. Sammanlagt nio. Den intresserade hittar dom antingen i Bloggarkiv – finns som flik i blogghuvudet – eller i år-månads-arkivet som wordpress tillhandahåller.

 

PS (1.12.2016). Jag har redigerat bloggen en del. En del pladdrighet har försvunnet. Jag har kompletterat ingressen för att ge en bild av bloggens upplägg. Jag har förtydligat några avsnitt, främst de där jag berör de svenska dagstidningsartiklarna om Zuckermans studie. Jag har lagt till tipset om ”Living the Secular Life”. DS.

 

 

Publicerat i ateism, ateismfilosofi, Livsåskådningsvetenskap | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Nr 84. Transcendenserfarenheter och illusioner. Kritiska kommentarer (del 2) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”.

Sam Harris bok ”Upplyst meditation” kom ut på svenska i början på sommaren på Fri Tanke Förlag. Den kom ut i USA 2014 med titeln ”Waking up. A Guide to Spirituality Without Religion”. Jag köpte den engelska utgåvan så fort jag hade noterat dess existens våren 2015 genom ett tips på Humanisternas Facebooksida. Trots att boken tar upp frågor som på olika sätt engagerat mig i hela mitt vuxenliv blev den liggande knappt halvläst. Min engelska är inte av det bättre slaget. Läsintrycken var att boken var intressant, på många sätt sympatisk men att jag också var rejält kritisk på viktiga punkter. Jag insåg att om jag ville gå in i en seriös diskussion så skulle jag behöva lusläsa med lexikon i hand. Och det blev inte av. Därför blev jag glad när jag såg att den översatts till svenska – och köpte omedelbart ett nytt exemplar av boken.
I förra bloggen finns en kort presentation av Sam Harris.

Preludium.

I den första bloggen utifrån ”Upplyst meditation” kritiserar jag Sam Harris sätt att definiera ”andlighet” och ”andlig utveckling”. I denna andra blogg ska jag diskutera kring transcen­denserfarenheter och transformerande djuperfarenheter och problematisera ett av Sam Harris återkommande nyckelpåståenden: att självet är en illusion, att känslan av att ha ett ”själv” eller ett ”jag” är en illusion.

Under mitt frustrerade sökande efter ord för min kritik har jag vilat hjärnan på lite olika sätt. Skrapat fönster, plockat björnbär, klippt gräs – och lyssnat på några Sommar i P1 via det fantastiska poddkonceptet som gör det möjligt att lyssna när man vill. Jag har de senaste dagarna kommit på mig själv med att undra hur Kerstin Ekman, Maja Hagerman och Klas Östergren skulle reagera på Sam Harris bok ”Upplyst meditation”. Samtliga är kreativa, kloka personer med stor integritet!

Innan jag går in i denna diskussion vill jag nämna att jag är både fascinerad och imponerad över Sam Harris starka, livslånga ‘commitment’ när det gäller meditation, att söka meditationslärare som han litar på, deltagandet i långa retreater och många och långa resor till Indien och Nepal. Så långt jag förstår saken är jag också överens med Sam Harris i hans syn på medvetandet som han ägnar ett helt kapitel åt: medvetandet är en kvalitet som inte kan reduceras till ”bara hjärnprocesser” samtidigt som medvetandet är helt beroende av en fungerande, levande hjärna. (kapitel 2 ”Medvetandets mysterium”). I den internationella diskussionen kring medvetandet finns det flera namnkunniga personer som menar att medvetandet är en illusion. Daniel Dennett, en av ”The foure horsemen”, är kanske den mest kända. (anm PS 1)

Självet är en illusion visavi upplevelsen
av att vara en avgränsad person.

Mycket talar för att jag djupt oense med Sam Harris om vad som är illusioner i synen på ”jaget”, ”självet”, ”att vara en avgränsad person”. Jag tycker dock att det är svårt att förstå vad han menar med sitt nyckelpåstående som upprepas och upprepas genom hela boken: ”självet är en illusion”, ”känslan av att ha ett själv är en illusion”.

Jag är medveten om att språket är lurigt. När Sam Harris gång på gång upprepar påståendet att ”självet är en illusion” respektive ”att känslan av att ha ett själv är en illusion” (alt. ”jaget”) så manar han fram dels (1) bilden det finns en allmänt vedertagen uppfattning om vad ”känslan av att ha ett själv” innebär och att det (2) innefattar att man har något form av föreställning om en speciell entitet i hjärnan som är specifikt lokaliserad. Jag har ytterligt svårt att relatera till denna tanke. Sam Harris menar med emfas att en sådan entitet inte finns och att känslan av att det finns en sådan entitet är en illusion. På ett plan kan jag hålla med, jag tror inte heller att någon sådan entitet finns. Det är besläktad med vissa diskussioner om huruvida människan har en själ – och Decartes idé att den var lokaliserad i tallkottskörteln. Men om det bara skulle var detta Sam Harris menar så blir det närmast banalt, mycket väsen för lite ull.

I förra bloggen skrev jag att jag för egen del har jag en grundupplevelse av att vara en egen, tydligt avgränsad person – i termer av kropp, sinnesorgan, känslor, upplevelse­centrum, minnen, medvetande, relationer och livsförståelse. Hur förhåller sig denna grundupplevelser till den typ av självupplevelse som Sam Harris mycket bestämt menar är en illusion. Menar han att min tydliga grundupplevelse av att vara en avgränsad person är en illusion och att jag med viss sannolikhet skulle inse detta om jag mediterade regelbundet i några år enligt den metod han förordar? Jag tolkar boken som att hans svar är ”ja”! Och jag menar i så fall bestämt att han har fel. Jag ska försöka motivera varför.

Sam Harris skulle kunnat underlätta för läsaren genom att diskutera vad han menar visavi väl etablerat samtida filosofiskt och psykologiskt tänkande. Jag skulle behöva få veta hur han ser på sin grundtes visavi  existentiell tänkande om autencitet, ansvar, val, främlingskap. Det skulle också varit värdefullt om han hade diskuterat sin nyckeltes visavi vad man inom jagpsykologin talar om i termer av ett svagt respektive starkt ”jag” (Erich Fromm, Humburger Ericson, Karen Horney m.fl) och vad man inom självpsykologin (Kohut) talar om i termer av ett autentiskt respektive falskt själv.

Risken för onödiga missförstånd skulle minskat om han diskuterat sin nyckeltes visavi den speciella form av existentiell särskildhet som kommer sig av att vara en kroppslig, social och livstolkande varelse medveten om sin egen existens. Vi kan bli allt mer medvetna om våra existensvillkor (t.ex. medvetenheten om att vi kommer att dö, att smärtan i min kropp kan bara jag känna) och vi kan på olika sätt blunda och försöka förneka dessa villkor – och med negativa konsekvenser för oss själva och vår omvärld. (Detta är ett område som jag själv har lagt ner en hel del möda på att försöka bena upp och förstå – se ”Utsatthet och transcendens” (1999, 2014)).

Att Sam Harris överhuvudtaget inte berör detta gör mig brydd – och mycket undrande. Kan det vara så att Sam Harris helt enkelt inte ser och uppfattar vad som från mitt perspektiv är avgörande insikter i en existentiell mognadsprocess – eller med andra ord – i en andlig mognadsprocess?

Transcendenserfarenheter.

Sam Harris och jag är överens om att det finns transcendenserfarenheter och att dom är ett viktigt inslag i många människors liv och att de kan ha kraft att förändra oss på viktiga sätt (dvs att de kan ha en transformerande kvalitet om man uttrycker sig på akademiskt finspråk). Vi är också överens om att det är viktigt att kunna diskutera sakligt kring dessa erfarenheter utifrån ett sekulärt, icke-religiöst perspektiv. Jag tror också att Sam Harris i princip skulle instämma i nedanstående existentiella beskrivning av transcendenserfareheter:

En upplevelse av transcendens innebär ”att de särskiljande gränserna i förhållande till andra människor och kulturer, i förhållande till livet och skapelsen överskrides eller upplöses. Den vanliga självcentreringen bryts upp och sätts ur spel. Det är erfarenheter som rymmer upplevelser av att vara varmt innesluten i skapelsen, att hela tillvaron är ett hem som omsluter min bräckliga existens; att vara intensivt och villkorslöst förbunden med alla människor, av djup samhörighet med allt levande, av att vara inordnad i en räcka av liv och död där de människor vars livskamp är avslutad blir en del av min existens. Det är upplevelser som på ett eller annat sätt också innesluter såväl det egna personliga livsödet med dess prövningar som den egna personen med dess bräcklighet, svek och tillkortakommanden.” (Olofsson: ”Existentiell livssyn – kristen tro?”, Kapitel 3.7 ”Transcendenserfarenheter och tolkning” (slutdelen av avsnittet).

Momentant visavi förblivande.

Men sedan menar Sam Harris uppenbarligen att transcendenserfarenheterna konkret och handfast visar att känslan av ett seperat själv (av att vara en avgränsad person??) är en illusion. Jag menar att den slutsatsen är både förhastad och fel! Jag menar att det enda transcendens­erfarenheterna visar är att grundupplevelsen av att vara ett seperat själv, att vara en avgränsad person momentant kan upphöra. Och det är märkvärdigt och storslaget i sig.

Utan att det sägs i klartext tycks Sam Harris till och med gå så långt som att mena att förutsättningen för transcendenserfarenheternas existens, dvs att de är verkliga fenomen, är att det inte finns någon seperat person, något seperat själv och att våra vardagliga föreställningar om detta därför är en illusion. Jag menar att det är lika förhastat – och felaktigt – som de traditionellt religiösa tolkningar som hävdar att förutsättningarna för transcendenserfareheter är existensen av en självständig, övernaturlig transcendent verklighet. Bådadera tenderar att dölja transcendens­erfarenheternas egenart.

Jag menar att dessa upplevelser just är momentana. Detta gör dom inte mindre viktiga när det gäller att vidga och fördjupa perspektivet på tillvaron och ge energi för fördjupat engagemang i medmänniskans och världens väl och ve. Jag vill dessutom hävda att förutsättningarna för dessa momentana, ‘lyckosamma’ transcendens­erfarenheter är bättre ju stabilare och tydligare grundupplevelse en människa har av i det vardagliga normaltillståndet vara en egen avgränsad person. Och även tvärtom, lyckosamma transcendenserfarenheter tenderar att bidra till att stärka grundupplevelsen av att vara en egen avgränsad person och att samtidigt mjuka upp de avståndsskapande gränserna i förhållande till andra människor.

Transcendenserfarenheter kan uppstå som resultatet av meditation, droger, kontemplation – men kanske vanligast spontant i samband med livskriser, barnafödande, förälskelse, svår sjukdom, olyckshändelser där det invanda livet ställs på ända. Jag skriver om ‘lyckosamma’ transcendenserfarenheter därför att jag är medveten om att de också kan sätta igång svårhanterliga och plågsamma psykiska skeenden.

Jag är däremot helt ense med Sam Harris att dessa erfarenheter kan diskuteras i rationella termer utifrån en sekulär referensram. Och att det dessutom är viktigt för att fördjupa det offentliga samtalet om denna typ av viktiga och ofta livsförändrande upplevelser.

Transcendenstillstånd visavi normaltillstånd.

Sam Harris tycks mena att man genom diciplinerad meditation kan förvandla transcendens­tillståndet till normaltillstånd. Detta tycks också vara Sam Harris syn på vad buddhismen menar med upplysning. Oavsett vad som är en riktig tolkning av buddhismens syn på upplysning så tror jag inte att det är möjligt att förvandla transcendenstillståndet till normaltillstånd. Jag tycker inte heller att det är önskvärt. Det är däremot ytterligt intressant att ställa frågan hur transcendenserfarenheter kan påverka normaltillståndet.

Jag skulle vilja säga att det intressanta och viktiga med transcendenserfarenheter inte är dessa erfarenheter i sig utan just deras kraft att på viktiga och ibland avgörande sätt påverka normaltillståndet. Dessa erfarenheter kan vara storslagna, blommiga och mindblowing men ändå inte speciellt intressanta i sig. Däremot är det ytterligt intressant hur de påverkar normaltillståndet, dvs hur de påverkar en människas ordinära, vardagliga liv i form av t.ex. livsstämning, livshållning och engagemang.

Min grundtes är att transcendenserfarenheter ofta stärker en grundupplevelse av mening och hemhörighet i tillvaron, stärker känslan av delaktighet och ansvar för världens väl och ve, ökar chanserna för kreativt engagemang i samtidens stora och små frågor, gör att andra människor allt mer tenderar att upplevas som bröder och systrar trots olikheter i form av kön, språk, kultur, religion, ålder etc.

Här finns ett spännande och outforskat område för kreativ forskning.

Det är avslutningsvis motiverat att ställa en viktig fråga. Är den till synes stora skillnaden mellan Sam Harris och mig uttryck för verkliga skillnader i synen på verkligheten eller är de bara uttryck för språkförbistring?

 

PS. Preludium. Frågan om medvetandets natur är en av den samtida filosofins och vetenskapens mest utmanande och spännande frågor. Mitt engagemang kring denna problematik låg bakom initiativet till arrangemanget ”Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv” hösten 2015 med professorerna Åsa Wikforss (teoretisk filosofi), Ulf Danielsson (teoretisk fysik, kosmologi) och Ingvar Johansson (teoretisk filosofi). Arrangemanget var ett samarbete mellan Humanisterna Kalmar och Kalmar Stadsbibliotek. Professor Ingvar Johanssons inledning, som finns på videoinspelningen, ger en god bild av det både spännande och splittrade debattläget på den internationella scenen. Se vidare!
Ingvar Johanssons inledning är även publicerad i Humanisten nr 1/2016 under rubriken ”Medvetandefenomen och den sekulära humanismen”. Den finns på s.22 – 23. Humanisten finns som pdf-fil som kan laddas ner här!

PS 2. Den 15 juli var det en artikel på Insidan i Dagens Nyheter om Sam Harris och boken ”Upplyst meditation”. Den är skriven av Peter Letmark och har rubriken ”Religion i vägen för andlighet”.  DS.

Två bloggar om Sam Harris bok ”Upplyst meditation”. 
Nr 83. Vad betyder ”andlig” och ”andlig utveckling”? Kritiska kommentarer (del 1) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”.
Nr 84. Transcendenserfarenheter och illusioner. Kritiska kommentarer (del 2) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”. (denna blogg)

 

Några bloggar och texter av mig som har anknytning till de problem Sam Harris diskuterar i ”Upplyst meditation”.

Föredrag: ”Sekulär andlighet – finns den?” (föredrag i mars 2013 i Humanisterna Stockholms regi).
Blogg:Nr 48. Boken ”Mystik och andlighet”. Några läskommentarer”.
Blogg:Nr 55. Kierkegaardhädelser. Apropå en föreläsning av Ted Harris”.
Artikel:Mystik och medvetenhet – om förundran inför vår plats i tillvaron” (Humanisten nr 4/2015. Länken går till tidningens pdf-upplaga. Se sidan 18-21.)
Bokkapitel:Utsatthet och transcendens”. Ingår som kapitel 3 i boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” (1999, 2014)

Publicerat i andlighet, ateismfilosofi, Existentiell livssyn, Filosofi, Humanisterna och religion, religionsfilosofi, sekulär andlighet, transcendenserfarenheter | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nr 83. Vad betyder ”andlig” och ”andlig utveckling”? Kritiska kommentarer (del 1) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”.

Sam Harris bok ”Upplyst meditation” kom ut på svenska i början på sommaren på Fri Tanke Förlag. Dock synd att man har utelämnat den engelska undertiteln: ”A Guide to Spirituality Without Religion”. Det är en distinkt varudeklaration. Lockande för en del, provocerande för andra. Den säger också något om Sam Harris självförtroende. Det kanske är symptomatiskt och något av önsketänkande att jag, när jag först återgav undertiteln ur minnet, så blev det en betydligt mer öppen formulering: ”Sökandet efter en andlighet utan religion”. Denna formulering skulle däremot kunna tjänstgöra som en pregnant sammanfattning av det sekulära livsåskådningsprojekt som engagerat mig med stor kraft genom hela mitt vuxenliv. Det kan räcka för att antyda ett tydligt släktskap med Sam Harris i engagemang och skrivande.
(anm. Detta inledande stycke är korrigerat den 18.8 vad gäller den engelska undertiteln på Sam Harris bok).   

Sam Harris blev  internationellt känd med den tunna boken ”Letter to A Christian Nation” som kom ut 2006. och i svensk översättning 2007. Han omtalas som en av de fyra ryttarna, ”The four horsemen”, i den starkt religionskritiska rörelse som växte fram på den internationella scenen åren efter terrordåden mot World Trade Center 2001. De övriga tre är Richard Dawkins, Christopher Hitchens och Daniel Dennet. Det innebär att när Sam Harris skriver så är det många, såväl i den religiösa världen som i den sekulära och humanistiska, som uppmärksammar och begrundar vad han tycker och argumenterar för och emot. Att han skriver initierat om medvetandet, meditation och andlighet från ett uttalat sekulärt, ateistiskt perspektiv är intressant. Trots att jag är reserverad och rejält kritisk på viktiga punkter tror jag att det är viktigt. Genom sin bok och genom den internationellt kända person han är, bidrar han till att öppna för en fördjupad diskussion kring andlighet, transcendenserfarenheter och vad jag skulle vilja kalla existentiell mognad utifrån uttalat sekulära förtecken. Det är värdefullt på ett sätt som jag inte tror kan överskattas.

I denna första blogg utifrån ”Upplyst meditation” av Sam Harris diskuterar jag hans sätt att definiera ”andlighet” och ”andlig utveckling” i bokens första kapitel.

I en andra blogg ska jag diskutera kring transcen­denserfarenheter och problematisera ett av Sam Harris återkommande nyckelpåståenden: att självet är en illusion, att känslan av att ha ett ”själv” eller ett ”jag” är en illusion. Huruvida mina problematiseringar beror på djup okunnighet och att jag är offer för illusionen om särskildhet och att vara en egen avgränsad person eller kan ha någon fog för sig får andra bedömma. Denna problematik gäller bokens nyckelfråga.

 

Sekulär andlighet?!!

Jag sympatiserar starkt med Sam Harris inledande försvar för att använda ordet andlig för att diskutera de frågor som är i fokus för hans intresse. Efter att ha markerat den sekulära grunden skriver han på s.15: ”Så jag kommer att använda orden andlig, mystisk, kontemplativ och transcendens utan att be om ursäkt för det.” På s.16 skriver han ”Vi måste skilja på andlighet och religion”. När religion och religiositet tolkas konventionellt, så är jag helt ense. Jag skulle kunna tillägga eller förtydliga – andlighet är oberoende av föreställningar om övernaturliga makter och krafter.

Lite längre fram skriver Sam Harris att alla människor i alla olika trossamfund och utanför dessa har haft ”samma sorts andliga upplevelser” och att dessa då vanligtvis tolkas utifrån den egna föreställningsvärlden. Han skriver också att upplevelserna av ”självöver­skridande kärlek, extas, nåd, inre ljus” vanligtvis tolkas utifrån den religiösa referensram man lever i. Sam Harris drar följdriktigt slutsatsen: ”En djupare princip måste vara aktiv här”.

Så här långt är jag ense med Sam Harris. Just sökandet efter denna ”djupare princip” utifrån en tydligt uttalad sekulär grund har varit något av navet i det livsåskådningsprojekt som engagerat mig med stor kraft genom hela mitt vuxenliv.

 

Andlighet enligt Sam Harris.

I nästkommande stycke (2:a stycket s.17) fortsätter Sam Harris: ”Den principen är vad min bok handlar om: att känslan av det som vi kallar ”jag” är en illusion.” Tyvärr blir det sedan rejält oklart vad han egentligen menar. Uppenbart är att Sam Harris tycker sig ha svaret på vad den ”djupare principen” är.

Jag blir brydd eftersom jag inte kan relatera till hans påstående ”Det finns inget seperat själv eller ego som likt en minotaur gömmer sig i hjärnans labyrint”. Att det skulle finnas ett särskilt område i hjärnan som skulle vara säte för ett ”själv”, ett ”jag” eller ett ”ego” är främmande för min del. Hur många känner igen sig?

För egen del har jag en grundupplevelse av att vara en egen, tydligt avgränsad person – i termer av kropp, upplevelsecentrum, minnen, medvetande, relationer och livsförståelse. Denna person talar om sig själv och detta centrum i termer av ”jag”, ”min” och ”mitt”. Menar Sam Harris att denna grundupplevelse av att vara en tydligt avgränsad person är en illusion? Om inte, vad betyder i så fall ”känslan av det som vi kallar ”jag” är en illusion” visavi upplevelsen av att vara en avgränsad person?

Sam Harris fortsätter direkt i samma stycke: ”Och känslan av att det gör det – känslan av att man sitter någonstans innanför sina ögon och tittar ut på en värld som är avskiljd från en – kan påverkas eller helt utplånas. Även om sådana ”transcendentala” upplevelser oftast diskuteras i religiösa termer så finns det i princip ingenting hos dem som är irrationellt. Både ur vetenskaplig och filosofisk synpunkt står de för en större förståelse för hur saker och ting förhåller sig. Att fördjupa den förståelsen och ständigt skära igenom illusionen om jaget är vad andlighet betyder i denna bok.

Vid första läsningen blev jag väldigt brydd – och störd – av den avslutande grova, nästa brutala, insnävning av ”andlighet”. Min första reaktion var att jag blev besviken, då främst mot bakgrund av att han på bokens första sidor på ett tydligt och kraftfullt sätt hade hämtat hem ordet ”andlig” till en sekulär språkvärld, vilket jag tycker är viktigt. Tyvärr är denna insnävning ingen tillfällighet man kan bortse ifrån, den återkommer genom boken i lite olika varianter. På s.30 skriver Sam Harris i samma anda att de erfarenheter av självöverskridande som gjorts inom ramen för västerländska religioner och sekulära sammanhang inte har systematiserats och bearbetats filosofiskt. Sedan skriver han: ”Bara buddhister och de som studerat advaita vedanta har tydligt fastslagit att det andliga livet består av att övervinna illusionen om självet genom att noga ge akt på det man upplever i det närvarande ögonblicket.” Att Sam Harris håller med fullt ut framgår av boken som helhet.

 

Andlighet utifrån ett existentiellt perspektiv.

Sam Harris formuleras sig kort och koncist kring vad han menar med ”andlig utveckling” och ”andligt liv”. Jag tycker det är en insnävning som på ett allvarligt sätt skymmer sikten mot vad det innebär att vara människa och att förhålla sig till den utsatthet och det mirakel det innebär.

Jag kan inte formulera mig lika kort och koncist som Sam Harris. Men för att försöka tydliggöra mer av problematiken är det ändå motiverat med ett försök att definiera vad jag menar med ”andlig” och ”andlig utveckling”. Ibland vill jag hellre tala om existentiell mognad än andlig utveckling.

Hur som helst, utifrån det existentiella perspektiv på människan som jag försöker göra mig till tolk för är förutsättningen för all andlig utveckling att ta livet med dess skörhet, utsatthet och tvetydighet på allvar. Det innebär i sin tur en växande insikt om vår dubbelhet som människor. Å ana sidan våra godartade möjligheter och å andra sidan våra destruktiva möjligheter. Och sedan att utifrån den kunskap som står oss till buds medvetet bejaka utvecklingen av de godartade sidorna i oss själva, i andra och i samhället och att medvetet sträva efter att hålla de destruktiva sidorna i schack. Kriteriet på andlig utveckling är att grundupplevelserna av mening och hemhörighet i tillvaron fördjupas, att förmågorna till samarbete, delaktighet och ansvarstagande för det gemensamma utvecklas och förstärks. Det visar sig också som ett successivt minskat beroende av såväl den personliga livstolkningen som ens kroppsliga och sociala omständigheter. Fördjupningen gäller över tid, i det korta perspektivet är det oftast frågan om en böljande process där det vid vissa punkter kan te sig ganska så mörkt. I vår tid är ett givet kriterium på andlig utveckling en ökande beredskap och villighet att efter bästa förmåga försöka bidra till lösningen av de stora globala samtidsproblemen kring klimat, fördelning, miljö, vatten mm.

Jag kan inte komma ifrån min uppfattning att Sam Harris insnävning av ”andlig” och ”andlig utveckling” skapar dimridåer i ett landskap som verkligen behöver så mycket som möjligt av klar sikt. Trots min kritik kvarstår dock att Sam Harris på ett kraftfullt sätt hämtar hem begreppet ”andlig” och ”andlig utveckling” till en sekulär språkvärld. Jag tror att det viktigt!

I nästa blogg ska jag diskutera kring Sam Harris nyckeltes att självet (jaget, egot) är en illusion. Det kan dröja någon vecka.

PS 1. Se vidare ”Sekulär andlighet – finns den?” (föredrag i mars 2013 i Humanisterna Stockholms regi). För den som vill fördjupa sig i frågan om vad som kan innefattas i ordet ”andlighet” när man sagt farväl till alla föreställningar om övernaturliga makter och krafter. DS.

PS 2. Den 15 juli var det en artikel på Insidan i Dagens Nyheter om Sam Harris och boken ”Upplyst meditation”. Den är skriven av Peter Letmark och hade hade rubriken ”Religion i vägen för andlighet”.  DS.

PS 3. 22.8. Några mindre kompletteringar i den kursiverade inledningen. DS.

Två bloggar om Sam Harris bok ”Upplyst meditation”. 
Nr 83. Vad betyder ”andlig” och ”andlig utveckling”? Kritiska kommentarer (del 1) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”. (denna blogg)
Nr 84. Transcendenserfarenheter och illusioner. Kritiska kommentarer (del 2) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”.

Några bloggar och texter av mig som har anknytning till de problem Sam Harris diskuterar i ”Upplyst meditation”.
Blogg:Nr 48. Boken ”Mystik och andlighet”. Några läskommentarer”.
Blogg:Nr 55. Kierkegaardhädelser. Apropå en föreläsning av Ted Harris”.
Artikel:Mystik och medvetenhet – om förundran inför vår plats i tillvaron” (Humanisten nr 4/2015. Länken går till tidningens pdf-upplaga. Se sidan 18-21.)
Bokkapitel:Utsatthet och transcendens”. Ingår som kapitel 3 i boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” (1999, 2014)

 

 

Publicerat i ateism, ateismfilosofi, Filosofi, medvetandet, Mystik, religionsfilosofi | Märkt , , , | 1 kommentar

Nr 82. Pop-up-virusen på webbplatsen Språk, tro och religion är nu fixade

Det har under en tid funnits virus i form av pop-up-fönster på webbplatsen Språk, tro och religion! Efter intensivt detektivarbete under en vecka så är det förhoppningsvis fixat nu! 

Språk, tro och religion drabbad av pop-up-reklam!

På denna blogg finns massor av länkar till texter som ligger på webbplatsen ”Språk, tro och religion”. Jag har de senaste veckorna blivit medveten om virus i form av pop-up-reklam av synnerligen dubiös art håller på att förstöra min gamla webbplats som öppnades i april 1998.

En tanke med bloggen har från början varit att mellan varven uppmärksamma texter som som fortsätter att hålla måttet och som finns på webbplatsen Språk, tro och religion . När man klickat på dessa länkar har det under en tid öppnats pop-upp-fönster med diverse reklam. Hur kul är det?? Det har gällt allt från dobbel och spel, sex, generösa erbjudande om att man är utvald att få en gratis mobil för att man råkar vara den 10 000:e besökaren etc etc. Jag är inte riktigt klar över hur länge det pågått, men gissningsvis åtminstone ett halvt år. Jag har inte heller riktigt förstått omfattningen och hur allvarligt det varit. De sista veckorna har jag förstått att dessa reklamvirus håller på att helt förstöra webbplatsen.

Med list och lite av en Sherlock Holmes-själ som vaknat till liv efterhand – och som jag inte riktigt visste fanns – så har jag den senaste veckan lagt ner rejält med tid på att jaga webbvirus. Google Chromes funktion ”Inspektera” när man högerklickar med musen har visat sig guld värd.

Det har visat sig att det är ett statistikscript som är den stora boven. Det gäller statistikfunktionen ”Nedstat” som jag installerade på ett antal sidor runt millenieskiftet. Jag kollade en del statistik där i början men har sedan glömt bort att den finns. Men nedstatscriptet har legat kvar i filernas htmlkod. Intresset för Nedstat föll ifrån när jag från 2001 skaffade en domänadress och webbplatsen flyttades till ett webbhotell. Där fanns en välfungerande statistikfunktion (som tyvärr är nedlagd av Loopia sedan två år – dåligt av Loopia!). Om Nedstatscriptet är hackat eller om Nedstat är sålt till skrupulösa reklamsäljare vet jag inte. Hur som helst, det förstör en seriös webbplats.

Surfning på mobil. Jag har den senaste veckan blivit bistert medveten om att virusproblemet är betydligt värre när man kollar webbplatsen med mobil. Det kommer då ibland upp påstridiga pop-up-fönster som inte går att stänga. Ett meddelar att det är virus på mobilen och så erbjuds man genomsökning och en antivirusapp. Ett annat kan påstå att det är ett allvarligt fel på batteriet och erbjuda lösningar. Om man accepterar dessa erbjudanden kan man nog vara ganska säker på att få någon form av virus i sin mobil. Det enda sättet att få bort de envisaste pop-up-fönsterna har varit att helt enkelt starta om mobilen. Den gångna veckan när jag aktivt kollat igenom har jag nog startat om mobilen bortåt 30 gånger. Jag kan bara djupt beklaga alla som råkat ut för detta!

Caschminne. Du som har varit inne på webbplatsen med mobilen kan göra klokt i att tömma caschminnet. Gamla virusinfekterade webbfiler kan ligga kvar i mobilens – eller datorns – caschminne. Om det fortfarande dyker upp pop-up-fönster pröva först att ”Uppdatera” sidan (”Ladda sidan igen”, ”Refresh”). Då hämtar datorn sidan på nytt från servern – förhoppningsvis då utan virus. Om det ändå kommer upp så hör av dig till mig via carl.g.olofsson@gmail.com.

Det mesta är sannolikt fixat men osvuret är bäst! Men jag ska fortsätta att kolla igenom mer systematiskt de närmsta dagarna. Om du upptäcker nya pop-up-fönster så gör du mig, bloggen och webbplatsen ”Språk, tro och religion” en stor tjänst om du hör av dig. Antingen i kommentarsfältet eller via ovanstående mailadress.

PS. Jag har under kvällen diskuterat pop-up-viruset med en god vän. Att nedstatscriptet är en stor bov är tveklöst. Men det har även funnits främmande kod utanför scriptet. Det kan innebära att ftp-kontot, dvs min inloggning till webbplatsen, dessutom är hackad. I så fall finns det ytterligare en möjlig viruskälla. Och då kan det komma in ny viruskod – och nya pop-up-fönster. Detta kan skötas av en datarobot som automatiskt kollar av om det gjorts nya nedladdningar – och om viruskod tagits bort så ersätts den med ny. Under måndagen ska jag ta kontakt med Loopia, mitt webbhotell, och byta inloggningsuppgifter. DS.

Publicerat i Virus | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nr 81. Katedralens hemlighet – ett existentiell perspektiv. Kommentarer (4 av 4) till boken ”Katedralens hemlighet” av Bengt Kristesson Uggla.

»Endast en kristen kan vara en sann ateist och endast en ateist kan vara en sant kristen.»

Detta förbryllande och utmanande citat är från ”Atheism in Christianity” (tyska 1967, eng. 1972) av den marxistiske filosofen Ernst Bloch (1885 – 1977). Citatet är plockat från en kunnig och välskriven essä om Ernst Bloch av David Karlsson som jag hittade på internet för något år sedan. När jag stötte på detta citat appellerade det direkt till mina egna tanke- och skrivarmödor. Citatet får ange grundackordet för denna blogg.

Oj, vad det har varit svårt att få utrymme för att skriva vidare. Det har nu gått mer än tre veckor sedan jag i snabb följd la ut tre bloggar med tankespånor från läsningen av professor Bengt Kristenssons Ugglas bok ”Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse” (Artos, 2015). Det har varit en paradoxal upplevelse att läsa denna bok. Det har varit uppiggande, stimulerande och samtidigt väldigt frustrerande. Bengt Kristensson Uggla berör i långa stycken de frågor i gränslandet mellan religiositet, kristendom, ateism och existentiell livssyn som jag själv ägnat mycket tanke- och skrivarmöda åt sedan början av 1990-talet. Samtidigt är vi långt ifrån varandra. Han lyfter fram Gustaf Wingren som något av en ledstjärna i detta landskap. Från mitt perspektiv är Wingren ett vackert irrbloss. Det är hårt att säga och det är verkligen att svära i den liberalteologiska kyrkan.

Jag har tidigare aviserat en eventuell blogg där jag skulle ta upp det som från mitt perspektiv är problematiskt med Gustaf Wingrens teologi. Tidsbrist gör att det inte blir någon Wingrenblogg den närmsta tiden. Och det är därmed ovisst om och när.   

Det är en förfärligt lång blogg. Jag börjar med Bengt Kristenssons Ugglas diskussion av Eskil Franck, välkänd teolog för de inomkyrkliga kretsarna, och vår världskända filmare Ingemar Bergman. Han använder dessa båda som avstamp för att sedan utveckla sin syn på ”katedralens hemlighet”. Jag gör likadant.  Eskil Franck och Ingemar Bergman är även utmärkta utgångspunkter för min syn på vad som kan utgöra ”katedralens hemlighet”. Och som skiljer sig rejält från Bengt Kristenssons Ugglas. Men innan jag kommer fram till min syn gör jag en utvikning om ordet Gud, ”inkarnationens mysterium”, en viktig kunskapsfråga och tankar kring kristendomens födelse. 

 

Trosläror, trosbekännelser, katekeser, teologier och predikan handlar om tolkningar av kristen tro i ordens värld. En nyckeltanke i ”Katedralens hemlighet” är att kyrkobyggnaden genom själva sin existens men också med dess utsmyckningar och bilder bär en ordlös tolkning av kristen tro. Och att det därmed finns en ‘kyrkobyggnadens teologi’. Det är detta ‘ordlösa talande’ som är ‘katedralens hemlighet’ och som kan fortsätta att ‘tala’ även när predikningar, katekeser, trosläror blivit stumma och livlösa för gemene man. I bokens tredje del: ”C Teologiska orienteringsförsök” (s.159 ff) ägnar sig Bengt Kristensson Uggla åt att försöka ringa in denna hemlighet, detta kyrkobyggnadens ordlösa talande. Detta är en viktig och intressant problematik som jag själv ägnat en del tankemöda åt i boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” (Se Kapitel 6: 6 ff). Jag uppskattar att Bengt Kristensson Uggla lyfter in detta som en central problematik i sina ‘teologiska orienteringsförsök’.

 

Eskil Franck och kristendomens sanningsfrågor.

Bengt Kristensson Uggla börjar tredje delen i boken (s.162 – 163) med en analys av Eskil Francks bok ”Giv mig, min son, ditt hjärta” (Fri Tanke, 2013) (Eskil Franck: se blogg Nr 51). Utan att ta upp en ordentlig sakdiskussion sågar han raljant den långa brottning med sanningsfrågan som till slut gjorde att Eskil Franck efter en lång framgångsrik kyrklig och teologisk karriär avsade sig prästämbetet. Den sista punkten i denna karriär var att han ställde upp i valet till ärkebiskop 1997, samma val som KG Hammar vann. Dessförinnan var han under sju år rektor för Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala.

För Kristensson Uggla är Francks boken iskall uppgörelse med ett faderskomplex där faderns ansikte i prästgården och Guds ansikte i himlen smälter samman …..” och där han en mening längre fram skriver ”För mig låter det groteskt likt den där Monthy Python-sketchen i Meningen med livet , där sjukvårdspersonal kommer hem till en person för att genomföra en organdonation – trots att personen i fråga är livs levande och protesterar för sitt liv, bokstavligt talat.” (s.162).

I min läsning tycker jag att den brottning med sin tro och sitt kristna arv som Eskil Franck redovisar i boken är ärlig, öppen, varm, levande. Den berör! Jag känner att det har varit en svår väg och där de avgörande besluten kostat på. Eskil Franck kan inte släppa den tidiga kristendomens föreställningar om Jesu snara återkomst, att Jesus kroppsligen uppstått från döden och att vi alla ska återuppstå efter döden är konstituerande för kristen tro. Boken handlar om att han till slut kommer till vägs ände när det gäller hans egna och olika teologers försök komma runt dessa föreställ­ningar som oviktiga för kristen tro. Och där kommer han till den kritiska och svåra punkt när han känner att han inte längre kan bära upp prästämbetet med integritet och ärlighet.

För Bengt Kristensson Uggla blir Eskil Francks uppgörelse ”en på samma gång förfärande och entydig bild av vad kristen tro måste sägas vara – och som han sedan kan ta avstånd ifrån”. I stället för att ta upp en saklig, eftertänksam diskussion kring vad Eskil Franck kallar ”sanningsfrågan” och vad han uppfattar som ofrånkomliga grundelement i kristen tro så blir det ett avfärdande.

I min läsning så slår inte Eskil Franck fast en generell tolkning av kristen tro. Han säger dock med eftertryck att ‘så här ser tolkningslandskapet ut för hans del’ – och det är utifrån den personliga positionen han brottas med sitt samvete och till slut måste ta ställning och handla. Om Bengt Kristensson Uggla hade respekterat detta fullt ut och bemött det det med skärpa och kunnighet utifrån sin egen personliga position kunde det eventuellt blivit intressant. Eskil Franck har under ett mångårigt arbete med tolkningen av kristen tro försökt hitta för honom bärande vägar, omtolkningar, runt de saker han inte längre kunde tro på. Men till slut bar det inte längre – för honom! Eskil Francks syn på kristendomens sanningsfrågor är uppenbarligen så irrelevanta för Bengt Kristensson Uggla att de bara kan avfärdas. Min fråga till Bengt Kristensson Uggla är om det finns någon form av sanningsfrågor kring kristen tro som enligt honom är relevanta och viktiga att diskutera?

 

Ingemar Bergman och den krackelerade gudstron.

Omedelbart efter sågningen av Eskil Franck lyfter Bengt Kristensson Uggla fram Ingemar Bergman som närmast en modern teolog, och en beundransvärd sådan. Bergmanfilmernas återkommande teman med guds frånvaro och tystnad mot fonden av kyrkklockor, präster, kors, altare, nattvard blir i Kristensson Ugglas tolkning en form av negativ troserfarenhet, erfarenheten av gudsfrånvaron och som enligt hans teologi är en form av gudserfarenhet.

För mig gestaltar Bergman den moderna övergångssituation där de traditionella föreställningarna om en personlig gud som ser, handlar, ger riktning och mening åt våra liv krackelerar. Men där det visar sig att något avgörande finns kvar. Svek, skuld, ensamhet, sökandet efter mening, ansvar, dom oväntade ljusglimtarna, behovet av försoning och inte minst döden, det ovillkorliga slutet för våra liv! Dessa saker försvann inte när vi slutade tro på gud och ett liv efter döden.

Men hur fan gör vi med detta (en Bergmansk svordom) när den traditionella religiösa föreställningarna blivit obsoleta och där man mest vill hålla för öronen inför den trosvissa prästens eller frikyrkopredikantens fromma ordsvada. Och samtidigt erfarenheten av detta märkliga att kyrkbyggnaden, symbolerna, berättelserna, riten ändå tycks tala i denna gudsfrånvaro. Att gestalta detta med en skärpa som bitvis går in i märg och ben är från mitt perspektiv Ingemar Bermans storhet utan att jag på något sätt är en Bergmankännare. Det är samma landskap jag själv har lagt ner så mycket skriv- och tankemöda för att försöka förstå. Men med en tydlighet inåt och utåt att jag försöker förstå detta utan några föreställningar om någon gud eller ett liv efter döden. Jag tycker nog att Kristensson Uggla krånglar till tolkningen av Ingemar Bergman rejält.

 

Katedralens hemlighet á la Kristensson Uggla.

Vad är det för ordlös hemlighet katedralen bär enligt Bengt Kristensson Uggla? Han använder Gustaf Wingren (1910 – 2000), Einar Billing (1871 – 1939) – svensk folkyrkoteolog – och Eberhard Jüngel (f.1934) som teologiska resurser (som man säger på ‘teologiska’). Dessa har på olika sätt formulerat tankar om att själva kyrkobyggnaden förkunnar evangelium, bär en ordlös teologi. Jag reagerar med att bli irriterad på hur samtliga dessa tre teologer plus Bengt Kristensson Uggla binder frågan om katedralens ordlösa talande till ett tradi­tionellt kristet språk där ordet ”Gud” är helt centralt. Det räcker för min del inte med att, som Kristensson Uggla, spola alla föreställningar om en allsmäktig Gud, såväl dess mörka sida med hot och straff som dess ljusa sida som handlar om trygghet och tillit och att på olika sätt hävda att Gud är kärlek, självutgivande kärlek eller att ”Gud definierar sig själv genom identifikationen med den korsfäste Jesus” (citat från Eberhard Jüngel, s.195).

Jag känner sympati för Bengt Kristensson Ugglas ambition att försöka bygga broar och kanske få oss gudlösa att ana kyrkorummets och kyrkobyggnadens ”talande” och kristendomens ‘hjärtesak’ bortom orden. Men genom att hålla fast ordet ”Gud” och ägna sig åt avancerade teologiska utläggningar om hur detta ord bör förstås så bidrar han i stället till att stänga dörren till katedralen för mig och mina gudlösa själsfränder. I sitt språkval förmedlar Kristensson Uggla en oreserverad lojalitet med de som är bundna av en traditionell teistisk-metafysisk språkvärld. Han ställer inga större krav på de traditionella kristna ‘språkbärarna’ än en icke-förpliktigande önskan att de ska inse att kristen tro kräver en genuin öppen, prövande, självkritisk reflektion. Det är möjligt att detta räcker för att stilla samvetet hos de liberala teologer och radikala kristna som anar att kristendomen kanske rymmer något mer och något viktigare än det som ryms i trosbekännelser, katekeser, prästlöften och tvåtusenåriga bibelord. Men dessa samveten bör enligt min mening inte stillas.

 

Släng ordet Gud på soptippen!

Nu ett helt annat perspektiv på vad som eventuellt kan vara katedralens hemlighet, dess fortfarande ordlösa talande för den del av oss gudlösa som i likhet med Ingemar Bergman genom arv och modersmjölk fortfarande kan ana något bortom alla traditionella trosföreställningar.

Glöm ordet ”Gud”, gräv ner det, släng det på soptippen. Sluta använda det! Jag kan höra det lätt desperata och provokativa i mina ord. Det otåliga och lätt desperata tonfallet har sin grund i min övertygelse  om att vi skulle få en oerhört mycket mer intressant och produktiv diskussion kring våra djupaste livsangelägenheter om teologerna resolut ställde in Gud i garderoben, och i stället ägnade sina tankemödor åt det stora mysterium vi faktiskt lever i: att det tycks som att vi som människor bär möjligheten att bli alltmer förnuftiga, medkännande, älskande, samarbetande och ansvarigt delaktiga i väldens väl och ve bortom de omedelbara nära relationerna av familj, släkt och klan. Och inte att förglömma motsatsen: att vi också rymmer möjligheten till blind egoism, manipulativa maktbegär, hat, hämndlystnad, girighet, egocentrisk självhävdelse, destruktivitet, besinningslöst våld.

Jag noterar med en lätt förvåning att jag uppenbarligen fortfarande har någon sorts klockartro, på att det finns potentiella, kreativa krafter på de teologiska och religionsvetenskapliga institutionerna som skulle kunna bidra med något djupt angeläget om dom klarar av att utmana tryggheten och innanförvärmen.

Det är storslaget och märkvärdigt att vi som människor rymmer möjligheten att bli allt mer medkännande, förnuftiga, älskande, samarbetande och ansvarigt delaktiga i att försöka göra världen bättre. Även om våra mörka sidor allt för ofta tar över scenen och blir bestämmande för val, handlingar och livsväg – och idag utgör ett hot mot vår globala överlevnad – så kvarstår det märkvärdiga och enastående: att vi rymmer de positiva möjligheterna. Denna övertygelse är för min del så stark att jag har svårt att tänka mig de argument eller fakta som skulle kunna ändra på det.

 

Inkarnationens mysterium!

Om jag för ett ögonblick tillåter mig att tala teologiska utifrån ett gudlöst och ateistisk perspektiv kan man kalla detta faktum att våra godartade potentiella möjligheter finns som en realitet för ”inkarnationens mysterium”. Något som var inneslutet som en möjlighet efter att naturkonstanterna fixerats i big bang börjar vid en sen punkt i kosmos och livets utveckling ta form, bli kött, bli substantiell verklighet. Förnuft, medkänsla, kärlek, ansvar för vår gemensamma framtid. Att dessa kvaliteter dessutom kan bli så starka att de kan få människor att utmana och åsidosätta mera näraliggande behov av gemenskap, trygghet, tillhörighet – och ibland till och med riskera livet, är märkligt och gåtfullt.

 

En storslagen kunskapsfråga.

I den stund vi accepterar att vi som människor rymmer dessa dubbla möjligheter så uppstår två frågor. (1) Har det någon betydelse vilken av dessa dubbla möjligheter vi aktivt bejakar hos oss själva och hos våra medmänniskor? och den stora frågan (2) Vad stödjer utvecklingen av den godartade sidan och vad håller den mörka sidan i schack.

Fråga (2) är en vittfamnande kunskapsfråga. Det innebär att olika idéer, teser, hypoteser kan analyseras och diskuteras utifrån kategorier som sant och falskt, sanningslikhet och sannolikheter. Det går att bedriva regelrätt forskning kring denna fråga inom en rad olika akademiska discipliner. Det bör sägas att denna fråga finns som en inte fullt artikulerad underström inom en rad akademiska discipliner. Utifrån min gudlösa och ateistiska tolkning av kristen tro borde den vara en väl artikulerad huvudfråga inom teologin. Den borde även vara en huvudfråga inom filosofin med dess uppgift att stå för en övergripande reflektion över kunskapsmål, kunskapsanspråk och vetenskaplig metod.

Jag kan inte låta bli att leka med tanken om vad som skulle kunna hända på detta kunskapsområde inom t.ex. en 20-årsperiod om bara hälften av alla resurser och forskningsanslag inom teologi och filosofi var öronmärkta för denna övergripande kunskapsfråga. Detta skulle i sin tur stimulera forskningen inom en rad andra akademiska discipliner. Jag drömmer ibland om hela universitet där denna kunskapsfråga fungerar som den övergripande kunskapsfrågan för alla akademiska ämnen.

 

Kristendomens födelse.

Efter denna lilla utvikning kring ”kunskapsfråga” och ”inkarnationens mysterium” är det dags att återvända till frågan om det kan finnas ett ordlöst talande i kyrkobyggnaden, kyrkorummets bilder och utsmyckningar och kanske även i liturgi och rit. Men jag måste börja med lite spekulationer kring kristendomens födelse.

Den existentiella kristendomstesen (som jag närmre berört i blogg Nr 78) utgår från tanken att kristendomen från begynnelsen har bestått av två sidor – en existentiell och en teistisk-metafysisk. Kärnan i denna tes, detta antagande, är att den existentiella sidan från början varit den viktiga och att den teistisk-metafysiska sidan (dogmer, trosbekännelser, teologier) var ett sätt att tolka och förstå kristendomens kärna och de erfarenheter som ledde till kristendomens födelse. Den existentiella sidan handlar mycket summariskt om mening, skuld, försoning, hopp, ansvar, delaktighet.

Utifrån denna tes kan man leka med tanken att första kristna lyckades forma något som i dåtidens värld gav en avgörande och nyskapande kulturimpuls för att stödja utvecklingen och fördjupningen av den positiva, godartade möjlighet vi bär som människor. Detta skedde genom en väv av berättelser med Kristusikonen, föreställningen om den fullt ut älskande, rättrådiga människan som nav (se blogg Nr 64. En ateistisk tolkning av passionsdramat) och till detta en stödjande gemenskap med dopet och nattvarden som bärande riter.

Utifrån den existentiella livssyn jag gör mig till tolk för (boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” (1999, 2014) handlar om detta) så ökar förutsättningarna för att uppleva mening, livsglädje, hopp när vi aktivt bejakar utvecklingen av de godartade möjligheter vi bär på och medvetet försöker hålla de mörka sidorna i schack. Detta ökar i sin tur vår vilja och benägenhet att ta ansvar för det gemensamma bortom familj, släkt och klan. Det ökar vår vilja att bidra med vår skärva till att skapa en bättre, rättvisare värld och i vår tid en önskan och vilja att försöka bidra till hantera de alltmer påträngande globala överlevnadsfrågorna.

Åter till den tidiga kristendomen. Vi kan leka med tanken att de första kristna gjorde den handfasta erfarenheten att Kristusikonen, berättelserna, dopet, nattvarden och stödet av församlingsgemenskapen på ett påtagligt sätt fördjupade upplevelserna av mening, hopp, förundran, livsglädje. Denna erfarenhet ville man dela med sig av, det ligger i dess natur. För min del ligger det sedan nära till hands att föreställa mig att de första kristna som en inre given konsekvens av dessa erfarenheter också i förlängningen såg för sig en värld där dessa positiva kvaliteter hade fått övertaget hos alla människor och präglade världen. ”Gå ut och gör hela välden till mina lärjungar!” blev den självklara uppgiften.

Den teistisk-metafysiska tolkningen av dessa erfarenheter och kraften i berättelserna, kristusikonen, dopet, nattvarden var sannolikt oundviklig, kanske nödvändig, i dåtidens kultur. Den fungerade hyfsat som bärare och behållare i början. Men de hårda lärostriderna redan i fornkyrkan visar att de tidigt också blev problematiska. Splittringar och lärostrider in i modern tid understryker detta.

Jag är fullt medveten om att denna syn på den tidiga kristendomen kan vara både väldigt naiv och felaktig. Men inte desto mindre är det tankar som tagit form med stor skärpa. Och det är en vacker, nästan poetisk bild.

 

Katedralens hemlighet á la Olofsson.

Med denna bakgrund så blir det ganska uppenbart för den vakne läsaren vad jag ”hör” när kyrkobyggnaden, missionshuset, kyrkorummet får ”tala utan ord”, utan att avbrytas av predikningar och teologiskt tal om Gud, Guds människoblivande, Fader, Sonen och den Helige Anden, dom, himmel, Guds gränslösa kärlek.

Gudlöst och existentiellt säger ”detta tal utan ord” att det är storslaget och märkvärdigt att vara människa, att vara en medveten självreflekterande del av kosmos. Den ”säger” att livet är på allvar, att vi rymmer möjligheten att bli alltmer förnuftiga, älskande, ansvariga, samarbetande varelser. Den säger att dessa kvaliteter kan bli så starka att det blir möjligt för en människa att utmana sina mera näraliggande behov av gemenskap, bekräftelse, tillhörighet – till och med att riskera livet, när viktiga värden står på spel. Den säger att det är av avgörande betydelse för våra möjligheter att uppleva mening, hopp och livsglädje att vi efter bästa förmåga försöker bejaka våra positiva möjligheter. Den ”säger” att det är svårt att vara människa, den säger att det finns en väg tillbaka till självrespekt och värdighet när vi på ett eller annat sätt har förbrutit oss och svikit. Den säger att det alltid finns en väg tillbaka hur djupt vi än fastnat i de mörka destruktiva möjligheter vi också bär på. Kyrkväggarna är också inpyrda av generationers sorg och livsglädje, av brottning med utsatthet, skuld, svek, sjukdom, farsoter, katastofer, krig.

Kanske kan ”endast en ateist kan vara en sant kristen som Ernst Bloch säger i slutdelen av det inledande citatet. Det är inte en orimlig tanke. Om den existentiella kristendomstesen skulle visa sig ha bärighet och om det ‘ordlösa talande’ från katedralen jag tycker mig ”höra” har fog för sig så är det inte bara en rimlig tanke. I så fall har Ernst Bloch rätt. Man skulle då kunna säga att kristendomen måste bli ateistisk för att i vår tid kunna bli sant kristen. Detta ger i sin tur en ny och annorlunda infallsvinkel till kristendomens ”sanningsfråga”. Och det skulle förstås vara intressant att höra såväl Eskil Francks som Bengt Kristensson Ugglas syn på denna lite annorlunda sanningsfråga.

När det gäller första delen av citatet av Ernst Bloch: ”Endast en kristen kan vara en sann ateist” så har jag fått något att bita i. Det finns en hel del resonemang i slutdelen av ”Katedralens hemlighet” som får mig att tänka att det är möjligt att Bengt Kristensson Uggla skulle kunna hålla med.

Det är viktigt att komma ihåg att katedralerna och de stor kyrkorna bär också en mörk sida. Och det är att de väldigt ofta, i större eller mindre utsträckning, är handfasta manifestationer av makt. Ofta ett samspel mellan den kyrkliga och världsliga makten. Det är lätt att måla upp en alltför idealiserande bild om man tappar bort denna allvarliga komplikation. Det enkla kapellet eller missionshuset har inte just denna komplikation.

Avslutningsvis vill jag betona att jag anser att den existentiella problematik, med våra dubbla möjligheter, som jag har lyft fram är viktig – livsviktig! – oavsett vad man eventuellt kan läsa in den kristna traditionen. Denna existentiella problematik behöver scener och sammanhang. Vi behöver fördjupad kunskap om våra dubbla möjligheter, vi behöver sammanhang som med inlevelse, medkänsla och fantasi stödjer våra godartade möjligheter. Och detta utan utan moralism! Att de existentiella livsfrågorna har sekulariserats, lösgjorts från tron på gud och ett liv efter döden, är enligt min mening ett kulturellt framsteg. Samtidigt är det en stor kulturell utmaning för fantasi, skapande och kunskapssökande att hitta former för att stödja och fördjupa den existentiella livs- och mognadsprocess detta handlar om. Ibland tror jag att en bred och mångfasseterad utveckling på detta område är avgörande för att stödja mobiliseringen av det mod, engagemang och kreativitet hos många människor som behövs för att möta och lösa de globala utmaningar vi står inför om mänskligheten ska ha en framtid.

Bloggar om ”Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse” av Bengt Kristensson Uggla.

Nr 78. Den existentiella kristendomstesen. Bortom ateism och religion. (4.3.2016)
Nr 79. Trivialisering visavi existentiellt allvar. (4.3.2016)
Nr 80. Tro och tvivel – naturalistiskt visavi existentiellt. (4.3.2016)
Nr 81. Katedralens hemlighet. Ett existentiellt perspektiv. (31.3.2016) – denna

Bloggar om ”Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen” av David Thurfjell.

Nr 71. Vad betyder religiös? (16.6.2015)
Nr 72. Existentiell religiositet. Gudlöst och sekulärt. (16.6.2015)
Nr 73. De existentiella livsfrågornas sekularisering. (24.6.2015)
Nr 74. Vad betyder religion? (28.6.2015)
Nr 75. Tankelek kring X, en sekulär, ateistisk samhällelig struktur (30.7.2015)

Ett par bloggtips.

Nr 4. 4:an Debatt (2). Om otro. Svar från CG Olofsson till Mattias Martinson. (24.1.2011)
Nr 76. Fd. ärkebiskop KG Hammars senaste bok gör mig ledsen. (17.11.2015)
Nr 55. Kierkegaardhädelser. (11.1.2014)
Nr 64. En ateistisk tolkning av passionsdramat (9.11.2014)

 

Publicerat i ateism, ateismfilosofi, ateistisk teologi, Existentiell livssyn, existentiell teologi, existentiell tro, religionsfilosofi, Teologi | Märkt , , , , , , | 5 kommentarer

Nr 80. Tro och tvivel – naturalistiskt visavi existentiellt. Kommentarer (3 av 5) till boken ”Katedralens hemlighet” av Bengt Kristensson Uggla.

Tro och tvivel –
naturalistiskt visavi existentiellt

Om två sorters trosfrågor. En gäller sakförhållanden. Den andra gäller människosyn. Den senare är existentiell till sin natur och märkligt osynlig inom teologi och religionsvetenskap. Avslutningsvis pläderas för en ny ideell folkrörelse som är fokuserad kring de existentiella tros- och livsfrågorna.

 

Det är en märklig och paradoxal upplevelse av att läsa Bengt Kristensson Ugglas bok ”Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse” (Artos, 2015). Det har varit uppiggande, stimulerande och väldigt frustrerande. Och det kommer på sluttampen starka stråk av sorg parad med en irriterad arghet. Kristensson Uggla berör i långa stycken ”mina frågor”. Gränslandet mellan religiositet och ateism, vad som eventuellt är den levande kärnan i kristen tro (om det nu finns något man kan tala om som ”kärnan”), vad katedralen och kyrkorummet i sin tystnad kan tänkas säga. Samtidigt är vi långt ifrån varandra. I bokens tredje del lyfter han fram Gustaf Wingren som en av de viktiga ledstjärnorna i detta landskap. Själv tycker jag att Gustaf Wingrens teologi är rejält problematisk såväl visavi frågan om ‘katedralens hemlighet’ som ett stöd för att hantera spänningarna mellan ateism och religiös övertygelse. Det kanske blir läge att återkomma till Wingren. Nästa blogg, Nr 81, kommer dock att handla om ”katedralens hemlighet”. Men den lär dröja någon vecka.  

 

katedralens-hemlighet-sekularisering-och-religios-overtygelseTvå textskärvor.

Någon dag efter att jag hade läst ut ”Katedralens hemlighet” läste jag om de första sidorna. Jag ville friska upp det Kristensson Uggla inledningsvis skrev om två förhållningssätt till katedralen, turistens estetiska hållning visavi gudstjänstbesökarens, som utgör en viktig tematisk öppning. Men jag ville också försöka kolla av så att jag inte hamnat mera uppenbart snett i min ganska så kritiska läsning. Redan innan jag kom till katedralen noterade jag en liten detalj som jag inte reagerat på vid första läsningen. Ingen understrykning, ingen marginalkommentar! Det gäller ett par meningar som antyder vad som från mitt perspektiv är en trivial betydelse av begreppen ”tro” och ”tvivel”. Det är nästan symptomatiskt att mina förväntningar är så pass lågt ställda att jag inte direkt reagerade med ‘rödpennan’ vid första genomläsningen.

På boken första och andra sida, dvs s 7 och 8, skriver Bengt Kristensson Uggla att han i slutarbetet med boken lyssnade på ett intressant ”Sommar” i P1 med den norska nobelpris­tagaren Edvard Moser. Mosers prat om en störande tvärsäkerhet såväl i den kristna värld han var uppvuxen i som i de ateistiska kretsar han rörde sig i gjorde starkt intryck på Bengt Kristensson Uggla. Han skriver: ”Borde inte en kristen position rent av ligga närmre det Moser beskriver som tvivel än den självsäkerhet han tillskriver tron?” På s.9, slutet på andra stycket skriver han: ”Är inte tvivel en nödvändig del av tron, på samma sätt som reflekterade övertygelser väl måste förutsätta att man införlivar ett stort mått av kritik”.

Vid ett snabbt första påseende så kan dessa meningar göra ett intryck av både eftertanke, klokhet och öppenhet. Och är så till en del! Samtidigt pekar dessa meningar på något djupt problematiskt. Ibland kan några korta meningar i en stor textmassa fungera som ett hologram där varje liten del bär komplett information om helheten.

Den naturalistiska tro-tvivel-problematiken.

Det finns en viktig diskussion om ”tro” visavi ”tvivel” som gäller intellek­tuell redbarhet och att vara öppen för att ifrågasätta sina övertygelser, ideér, teorier i ljuset av ny kunskap och nya argument. Det gäller såväl personliga övertygelser som vetenskapliga teorier. På detta plan är självklart tvivlet och ifrågasättandet en viktig tillgång. Tvivlet kan till och med sägas vara en nödvändig förutsättning för såväl utvecklingen av kunskap som för personlig mognad. Vi kan kalla detta en ”naturalistisk tro-tvivel-problematik”.

Inom ramen för traditionell religiositet gäller frågorna om ”tro” och ”tvivel” på detta naturalistiska plan primärt olika teistisk-metafysiska frågor. Finns det någon Gud? Kan Gud ingripa i våra liv och i historien? Eller är Gud en passiv kärleksmakt som ser oss och älskar oss men som inte kan bota sjuka och väcka upp döda? Är Jesus Gud, Guds son eller bara människa? Har Gud skapat universum, livet och människan? För 6000 år sedan eller 13,5 miljarder år sedan? Eller har universum och livet uppstått utifrån någon form av naturliga mekanismer utan gudomlig inblandning? Har Jesus uppstått från den fysiska döden? Avlades Jesus på ett mirakulöst sätt utan manliga spermier? Finns det ett liv bortom döden med dom, himmel och straff? Etc, etc!

När det gäller att ifrågasätta en övernaturlig, bortom­mänsklig, teistisk-metafysisk föreställningsvärld så är jag ense med Bengt Kristensson Uggla om att tvivlet är en viktig kreativ resurs. Överhuvudtaget är denna form av ”naturalistiskt” tvivel och ifrågasättande viktigt vad gäller de flesta former av föreställningar och övertygelser. Det bidrar till större ödmjukhet och öppenhet. Jag är överens med Bengt Kristensson Ugglas i hans återkommande betoning av det ”naturalistiska” tvivlets positiva betydelse. Däremot får denna ödmjukhet och öppenhet aldrig göra att vi ger avkall på vår strävan efter sanning och förjupad förståelse av den verklighet vi lever i.

Den existentiella tro-tvivel-problematiken.

Nu till vad som kan kallas en existentiell tro-tvivel-problematik. Den gäller ett avgränsat område. Den är formligen livsviktig. Vår hållning är helt avgörande för hur våra liv kommer att gestalta sig när det gäller grundkvaliteter som mening – meningslöshet, hopp – hopplöshet, främlingskap – hemhörighet i tillvaron m.fl.

Mycket summariskt gäller den existentiella infallsvinkeln till frågorna om ”tro”, ”tvivel” och ”otro” vår övergripande syn på människans positiva och negativa möjligheter – och därmed också synen på mina egna inneboende möjligheter. Det handlar kort och gott om den människosyn jag omfattar. På det filosofiska finspråket kallas det antropologi. Från detta perspektiv öppnas ett helt annat landskap när det gäller frågorna om ”tro” och ”tvivel”.

Rymmer jag, mina vänner, människan, möjligheten att bli allt mer med­kännande, samarbetande, ansvariga, förnuftiga, älskande människor? Eller är jag, vi alla, i grunden bara egoister som alltid styrs av den personliga vinningen (antropologisk grundsats i de nyliberala ekonomiska teorierna) och där hänsynslöshet, hämndlystnad, omåttligt habegär och destruktivitet är en given del av vår konstitution, att människan bara kan göra gott och ge positiva bidrag till det gemensamma inför utsikten om handfasta belöningar eller rädslan för straff? Har den någon betydelse vilken grundssyn på människan – och mig själv – jag håller mig med? Har det någon betydelse att jag försöker följa mitt samvete eller ej?

Idag ingår de stora globala frågorna i denna existentiella sfär. Vad är mitt ansvar och mitt förhållningssätt till de allmer påträngande globala frågorna om klimat, resursanvändning, miljö, fördelning, vattenförsörjning, påfrestningarna på jordbruksmark, skogar och havsmiljö mm. Har jag något ansvar för jordens och den globala kulturens framtid och överlevnad?

I detta existentiella trosperspektiv ingår också föreställningen att förutsätt­ningen för att utveckla och förstärka en grundupplevelse av mening, hopp, livsglädje, hemhörighet i tillvaron, samhörighet med andra, lokalt och globalt, är att ”jag tror” att jag och alla människor rymmer denna positiva potential plus att jag efter bästa förmåga bejakar utvecklingen av dessa möjligheter hos mig själv och andra och att jag efter bästa förmåga försöker bidra med mina små skärvor till en godartad framtid för såväl mitt närsamhälle som jorden och mänskligheten. I detta ingår också en medvetenhet om vår negativa och mörka potential och att jag efter bästa förmåga också försöker hålla de mörka och destruktiva sidorna i schack.

Tvivlet som en nedbrytande kraft!

På detta existentiella trosplan kan inte tvivlet lyftas fram som en kreativ resurs. Här gäller tvivlet något som riskerar att bryta ner och förstöra det personliga livet.

Att möta det ”existentiella tvivlet” är tungt och drabbande. Det är frågan om att uppleva ett fundamentalt hot mot hela tillvaron. Det är ett hot att dras in i ett meningsupplösande mörker där bara kärlekslöshet, cynisk spel, meningslöshet, den starkes rätt, ensamhet, manipulationer råder. När detta tvivel ansätter en människa med full kraft kan den paradoxala lösningen för att rädda den sista strimman av hopp vara att ta livet av sig. Det kan vara en sista desperat protest mot att låta sig dras in i och bli bli en bärare av denna mörka möjlighet. (Se vidare ”Kapitel 6: Existentiell tro” i boken ”Existentiell livssyn –  kristen tro?”, (1999, 2014).

Denna existentiella trosproblematik antyds inte med ett ord av Bengt Kristensson Uggla någonstans i hela boken.

När liberala och hermenutiska teologer som som Bengt Kristensson Uggla, Mattias Martinsson (professor i teologi med tros- och livsåskådningsvetenskap i Uppsala) och fd ärkebiskop KG Hammar på olika sätt lyfter fram och betonar den kreativa betydelsen av ”tvivlet” signalerar man samtidigt en naturalistisk syn på begreppsparet ”tro” och ”tvivel”.

När man nöjer sig med denna naturalistiska infallsvinkel och överhuvudtaget inte berör den existentiella trosproblematiken är det enligt min mycket bestämda mening ett uttryck för en långt­gående och tragisk trivialisering av frågorna om tro och tvivel.

Om jag skulle ha rätt i mitt gudlösa och ateistiska antagande att det är de existentiella tro-tvivelfrågorna som historiskt utgjort den kristna trons hjärterot så är det än mer tragiskt. Det naturalistiska perspektivet på tro och tvivel är helt förhärskande i den samtida teologiska, religionsfilosofiska och kristna diskussionen kring dessa begrepp. Rainer Carls, jesuitpräst och religionsfilosof, och Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi, är något av specialister på denna trivialiseringsteologi (se t.ex. Rainer Carls bidrag ”Tro eller vetande: en grumlig distinktion” i antologin ”Bortom tro och vetande” (2010)). Att den filosofiska och ateistiska religionskritiken följer den begreppsagenda som är uppsatt av den tunga akademiska kompetensen inom de teologiska och religionsvetenskapliga institutionerna är ganska givet.

Utifrån den långtgående trivialisering av frågorna om tro och tvivel som den samtida teologiska och religionsfilosofiska världen bjuder på tycker jag att det är uppiggande när ateister börjar jämföra traditionell religiös tro med att tro på spaghettimonster eller tekannor som svävar runt jorden. Man kan se det som en sorts Monthy Phytonsk skrattspegel som tyvärr behövs i detta dystra landskap.

Kunskapsutveckling och paradigm.

När det gäller att förklara och förstå hur och varför dessa existentiella trosfrågor ser ut som dom gör, hur dom kan ha sådan tyngd och skärpa trots att man inte tror på några högre makter eller ett liv bortom döden, så kan man tänka sig ett mångfacetterat landskap av förklaringar, teorier och spekulationer. Det kommer att handla om filosofi, medvetandeteorier, genetik, neurologi, psykologi, psykodynamiskt tänkande, existentiell psykologi, sociologi och olika former av religiösa tankemodeller.

Dock kan sägas att alla idéer och förklaringar på ett eller annat sätt kommer att vara knutet till det ena eller andra av två olika paradigm. Antingen det ateistiska paradigmet, som jag själv förespråkar, som i sitt sökande efter tolkningar och kunskap om denna trosproblematik helt krasst utgår ifrån att det inte finns några övernaturliga makter och krafter, att förutsättningen för våra enskilda medvetande är en biologiskt fungerande hjärna, att det inte finns någon personlig fortsättning bortom kroppens och hjärnans död och att det inte finna några auktoritativa heliga skrifter som kan ge några säkra svar. Det andra pradigmet är vad jag kallar det ”teistisk-metafysiska”. Där räknar man med att den existentiella trosproblematiken på något sätt har sin grund i någon form av övernaturlig verklighet som det är viktigt att förstå allt bättre.

Behovet av en ny kulturimpuls
för de existentiella livsfrågorna!

Vad är det egentligen jag vill ha sagt? En aspekt är att dessa tre bloggar förhoppningsvis synliggör en problematik som inte alls täcks in av de olika sekulariseringsteorier som finns. Huruvida religioner och religiösa företeelser blir allt mer marginaliserade i västvärlden eller inte intresserar mig inte speciellt. I den mån religiösa rörelser träder in på den politiska scenen och i bemötandet av olika företeelser och problem hävdar auktoriteten i sina heliga skrifter så är jag benhård motståndare. Det kan gälla synen på homosexualitet i Bibeln eller Koranen, det kan gälla anspråken på land i israel-palestinakonflikten, det kan gälla synen mannens överhöghet över kvinnan i olika religiösa urkunder, det kan gälla hur olika brott ska bestraffas. I det avseendet hoppas jag och håller tummarna för en fördjupad sekularisering i hela det globala samhället.

Det som oroar mig är i den mån man faktiskt kan ana en trivialisering av de existentiella livsfrågorna i samtidskulturen. Jag pendlar i detta. Ibland känner jag oro och är pessimist. Ibland tycker jag mig se hoppfulla tecken på att dessa frågor håller på att fördjupas i en sekulär kontext.

Till detta kommer att frågan om huruvida det pågår en trivialisering eller fördjupning blir brännande i en tid när allt tyder på att de verkligen behöver skärpas och fördjupas. Detta med med tanke på de gigantiska utmaningar och omprövningar som dagens tillväxtdrivna konsumtionssamhälle står inför när det gäller vår globala överlevnad. Det gäller också de utmaningar som dagens stora flyktingströmmar innebär. Sammantaget gör denna situation att jag tror att det behövs en ny stark kulturimpuls med global räckvidd när det gäller de existentiella livsfrågorna.

Det finns verkligen skäl att ställa mig frågan varför jag fortfarande ägnar mig åt att vara besviken på kristenhetens företrädare, kyrkan, teologerna och religionsvetarna. Jag anar ett Monthy Phytonskt skratt i bakgrunden. Jag vet inte om jag håller på med någon sorts försök till äreräddning av min barndomsvärld, mitt speciella livsåskådningsengemang genom hela mitt vuxenliv och inte minst, som jag fortfarande tycker, de positiva impulserna från den frikyrkomiljö som format mig – och som gett mig grundläggande intellektuella skolning.

När det kommer en ny teologisk bok skriven av någon från den liberala, hermeneutiska planhalvan, mina teologiska släktingar, så är det som att jag fortfarande har en naiv förhoppning om att nu ska äntligen dom viktiga problemen komma fram. Och så blir jag besviken, frustrerad, arg! Min egen röst är fortfarande bara en knappt hörbart ”pip” i kulturens yttersta yttermarginal. Om några tungviktiga personer på den offentliga scenens mitt ”pep” på samma sätt om dessa frågor så skulle akustiken på scenens mitt förvandla pipet till ett allt genomträngande dån. Jag väntar fortfarande på detta dån!

Ytterligare en besvärande komplikation. Jag är inte längre intresserad av att reformera eller ‘rädda’ kyrkan. Ändå finns den nyfikenhet som gör att jag köper såväl KG Hammars senaste bok som Bengt Kristensson Ugglas ”Katedralens hemlighet” när jag blir medveten om att den kommit ut. Är det en åldrande mans senkomna fadersuppror?

När det gäller att synliggöra, skärpa och fördjupa de existentiella livsfrågorna i det offentliga rummet är jag numera pessimist när det gäller kyrkan, teologin och religionsvetenskapen. Pessimismen har förstärkts av KG Hammars ”Släpp fången loss!” och i detta nu av Bengt Kristensson Ugglas ”Katedralens hemlighet”. Så även av David Thurfjells ”Det gudlösa folket” (2015) och tidigare Mattias Martinsson ”Katedralen mitt i staden” (2010). Jag är nästan lika pessimistisk när det gäller den aka­demiska filosofin. På den existentiella sidan är man fastlåsta av Heidegger och Kierkegaard. På den analytiska sidan är man rädd för att fastna i ett gungfly om man på allvar tar sig an människans existensvillkor och de existentiella livsfrågorna. Utan att ha koll på fältet tycker jag mig ibland ana att det i detta nu finns störst potential inom beteende- och samhällsvetenskaperna med en liten klockartro på den existentiella psykologins potential. Kanske främst för att här finns minst av tyngande lojaliteter.

Folkrörelse visavi akademi

Den fördjupning av de existentiella livsfrågorna som jag tror behövs i hela det offentliga globala rummet, såväl för våra enskilda personliga liv som för det globala samhällets framtid, kan sannolikt bara växa fram som en folkrörelse. Det innebär att de primära drivkrafterna är ett starkt engagemang från enskilda människor utifrån en medvetenhet om problematikens betydelse. Såväl för våra personliga liv som för samhällets och den globala kulturens framtid. Folkrörelsens kraft och skärpa bygger på den ideellt engagerade lekmannen som bryr sig från djupet av sitt hjärta och där detta med lön och karriär är sekundärt. Försörjning och mat på bordet ser man till att fixa på annat sätt. Som i arbetarrörelsens och väckelserörelsens ungdom. Det akademiska arbetet med forskning, analyser, utvecklingen av begrepp och tankeformer är dock fortsatt viktiga för att utveckla och fördjupa kunskapen om denna existentiella problematik. Men jag tror att den akademiska världen behöver impulserna från den typ av engagerad folkrörelse jag ser för mig för att den kompetens och de kreativa krafter som gissningsvis finns i akademierna ska kunna blomma ut med full kraft.

 –

 

Bloggar om ”Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse” av Bengt Kristensson Uggla.

Nr 78. Den existentiella kristendomstesen. Bortom ateism och religion. (4.3.2016)
Nr 79. Trivialisering visavi existentiellt allvar. (4.3.2016)
Nr 80. Tro och tvivel – naturalistiskt visavi existentiellt. (4.3.2016) (denna)
Nr 81. Katedralens hemlighet. Ett existentiellt perspektiv. (31.3.2016)

Bloggar om ”Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen” av David Thurfjell.

Nr 71. Vad betyder religiös? (16.6.2015)
Nr 72. Existentiell religiositet. Gudlöst och sekulärt. (16.6.2015)
Nr 73. De existentiella livsfrågornas sekularisering. (24.6.2015)
Nr 74. Vad betyder religion? (28.6.2015)
Nr 75. Tankelek kring X, en sekulär, ateistisk samhällelig struktur (30.7.2015)

Ett par bloggtips.

Nr 4. 4:an Debatt (2). Om otro. Svar från CG Olofsson till Mattias Martinson. (24.1.2011)
Nr 76. Fd. ärkebiskop KG Hammars senaste bok gör mig ledsen. (17.11.2015)
Nr 55. Kierkegaardhädelser. (11.1.2014)

(Redigerat 7.3.2016)

Publicerat i ateismfilosofi, ateistisk teologi, existentiell filosofi, existentiell teologi, existentiell tro, religionsfilosofi, sekularisering, Teologi, Tro-otro-icke-tro | Märkt , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Nr 79. Trivialisering visavi existentiellt allvar. Kommentarer (2 av 4) till boken ”Katedralens hemlighet” av Bengt Kristesson Uggla.

Jag har läst ut ”Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse” (Artos, 2015) av Bengt Kristensson Uggla. Han är professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi. Jag tror inte att han protesterar om jag säger att han är en luthersk teolog med Paul Ricoeurs hermeneutik och Gustaf Wingrens teologi som specialiteter.
          Detta är den andra bloggen. I den tredje, Nr 80, tar jag upp två artskilda typer av tro och tvivel: ett naturalistiskt och ett existentiellt. I en fjärde blogg, Nr 81, tänker jag ge mitt perspektiv på ”katedralens hemlighet”. Den lär dröja någon vecka. 

Trivialisering visavi existentiellt allvar.

På s.149 i ”Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse” återger Bengt Kristensson Uggla ett resonemang i David Thurfjells bok ”Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen” (Molin & Sorgenfrei, 2015). Thurfjell lyfter fram att sven­skarna inte ser sig som religiösa eller kristna samtidigt som de lever liv som på många sätt genomsyras av kristna praktiker. Han exemplifierar med att de firar jul och påsk, gifter och begraver sig i kyrkan, ger sina barn kristna namn som Maria och Peter. Och när de flesta trots dessa ”praktiker” inte ser sig som kristna eller religiösa så blir de betraktade som okunniga om kristen tradition av David Thurfjell – och av Bengt Kristensson Uggla som refererar instämmande och okritiskt.

Detta resonemang fungerar som ett förstoringsglas kring en ytterligt viktig problematik som såväl Thurfjell som Kristensson Uggla tycks helt omedvetna om. Det som tas upp av Thurfejll och Kristessons Uggla här är ytfenomen utifrån det perspektiv jag gör mig till tolk för! Utifrån den existentiella kristendomstesen om kristendomens tudelning som diskuterats i förra bloggen är det uppenbart att när dessa intervjupersoner uppfattar sig som icke-religiösa och icke-kristna så är det ett ”nej” till kristendomens teistisk-metafysiska sida. Precis som jag själv! Man tror inte på någon Gud som kan ingripa i våra liv, man tror inte på ett liv efter döden, man erkänner inte heliga skrifter med en gudomlig auktoritet. Då hör det till saken att de allra flesta företrädare för teologi och kristen tro betraktar denna teistisk-metafysiska sida som en oundgänglig grund för att kunna tala om kristen tro. Denna sida utgör kristendomens ”primära karakteris­tiska” som det uttrycktes av teologiprofessorn Werner Jeanrond (”Kyrkans budskap och samtidens krav”, 1996). Det minimalistiska uttrycket för lojaliteten med denna teistisk-metafysiska sida och det traditionella ”trosspråket” är att kunna säga ”Jag tror på Gud”, oavsett vad man sedan menar med detta.

Kyrkbröllop visavi ansvar för det gemensamma.

Ytligheten i detta resonemang om ”kristna praktiker” blir blixtrande tydligt om man kontrasterar dom mot en tydlig psykologisk-existentiell problematik. Det är nästan pinsamt symtomatiskt att Kristensson Uggla inte tar upp gemene mans förhållande till kvaliteter som ansvar och delaktighet visavi den lilla och stora världen, betydelsen av ärlighet, kompetens och gedigenhet när det gäller sitt yrkesvärv, allt från hantverkare och forskare till tjänstemän, politiker och mediafolk, betydelsen av autencitet och öppenhet i viktiga relationer, betydelsen av intellektuell redbarhet och sanningssträvan, betydelsen av att lyssna på sitt samvete och försöka följa det.

Frågor som täcker in denna psykologiska och existentiella problematik borde självklart funnits med i bland intervjufrågorna i David Thurfjells material (underlag till såväl ”Det gudlösa folket” som Ann af Buréns doktorsavhandling ”Living simultaniously”). Om det funnits frågor om detta hade de självklart redovisats och diskuterats. Därför dra jag slutsatsen att denna infallsvinkel till vårt eventuella kristna arv inte finns med på kartan. Och utifrån Kristessons Ugglas uppskattande referat av Thurfjell så finns de uppenbarligen inte på den teologiska kartan för honom heller. Detta är så märkligt att jag börjar undra om jag är allvarligt blind på något av mina ”läsögon”!

Luther, pietism och väckelsrörelse.

Med tanke på att Bengt Kristensson Uggla betraktar sig som en luthersk teolog så är denna blindhet än märkligare. Vad man än kan säga om Luther så bidrog han och reforma­tionen, som jag uppfattar det, till en viktig förstärkning av den existentiella sidan i kristen tro. Dock fortfarande inom ramen för den till synes ”oupplösliga enheten” mellan den existentiella respektive teistisk-metafysiska sidan av kristen tro.

Detta centrala existentiella stråk inom kristendomen förstärktes av reformationen och sedan ner i de breda folklagren genom pietismen och senast av den tidiga väckelserörelsen. Samtidigt började de lösgöras från en kristen livstolkning genom arbetarrörelsen, demokratirörelsen och folkrörelserna och senare i den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter. Och i nuet av ett engagemang och ansvarstagande hos allt fler människor för de stora globala överlevnadsfrågorna kring klimat, resurser, miljö.

I detta sekulariserade, ateistiska, existentiella avseende är kanske Sverige och de skandinaviska länderna den mest kristna delen av världen. Men då ”kristna” utifrån min tes att just den existentiella sidan har varit den bärande kärnan i kristen tro från kristen­domens födelse. I grunden i så fall ateistiskt kristna eller icke-religiöst kristna för att anknyta till den tyske teologen Dietrich Boenhoeffers (1906 – 1945) paradoxala och omdebatterade uttryck ”icke-religiös kristendom”.

När såväl Thurfjell som Kristensson Uggla vill pressa in praktiker som barndop, kyrkliga bröllop och begravningar mm under etiketterna ”kristen” och ”religiös” så leder deras religionsvetenskapliga och teologiska kompetens dom vilse. Respondenternas närmast intuitiva ”nej” till såväl etiketten ”religiös” som ”kristen” när man inte tror på några övernaturliga makter eller ett liv efter döden är betydligt mer i överens­stämmelse med hur detta landskap ser ut.

Det är som att detta uttalade existentiella perspektiv är tabu eller osynligt för såväl religionsvetare och teologer som kyrkans och kristendomens företrädare. Och dessa har fullständigt abdikerat när det gäller att på bred front se och stödja den existentiella mognadsprocess hos den enskilda människan som detta handlar om. De bidrar tyvärr främst med att försvåra det offentliga samtalet om de livsviktiga existentiella livsfrågorna. Till detta kommer att denna existentiella mognadsprocess blir allt viktigare för varje dag som går med tanke på de stora globala problem med klimat, fördelning, naturresurser, miljö, vattenförsörjning mm som vi står inför. Att möta dessa problem och hitta lösningar kommer att kräva initiativ, ansvar, mod och kreativt engagemang hos många, många människor. Dels som enskilda personer men lika mycket i våra samhälleliga roller som politiker, forskare, pedagoger, företagare, mediafolk, tjänstemän.

 

Bloggar om ”Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse” av Bengt Kristensson Uggla.

Nr 78. Den existentiella kristendomstesen. Bortom ateism och religion. (4.3.2016)
Nr 79. Trivialisering visavi existentiellt allvar. (4.3.2016) (Denna)
Nr 80. Tro och tvivel – naturalistiskt visavi existentiellt. (4.3.2016)
Nr 81. Katedralens hemlighet. Ett existentiellt perspektiv. (31.3.2016)

Bloggar om ”Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen” av David Thurfjell.

Nr 71. Vad betyder religiös? (16.6.2015)
Nr 72. Existentiell religiositet. Gudlöst och sekulärt. (16.6.2015)
Nr 73. De existentiella livsfrågornas sekularisering. (24.6.2015)
Nr 74. Vad betyder religion? (28.6.2015)
Nr 75. Tankelek kring X, en sekulär, ateistisk samhällelig struktur (30.7.2015)

Ett par bloggtips.

Nr 4. 4:an Debatt (2). Om otro. Svar från CG Olofsson till Mattias Martinson. (24.1.2011)
Nr 76. Fd. ärkebiskop KG Hammars senaste bok gör mig ledsen. (17.11.2015)

Publicerat i ateism, ateismfilosofi, ateistisk teologi, existentiell teologi, Okategoriserat, Teologi | Märkt , , | Lämna en kommentar