Nr 83. Vad betyder ”andlig” och ”andlig utveckling”? Kritiska kommentarer (del 1) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”.

Sam Harris bok ”Upplyst meditation” kom ut på svenska i början på sommaren på Fri Tanke Förlag. Dock synd att man har utelämnat den engelska undertiteln: ”A Guide to Spirituality Without Religion”. Det är en distinkt varudeklaration. Lockande för en del, provocerande för andra. Den säger också något om Sam Harris självförtroende. Det kanske är symptomatiskt och något av önsketänkande att jag, när jag först återgav undertiteln ur minnet, så blev det en betydligt mer öppen formulering: ”Sökandet efter en andlighet utan religion”. Denna formulering skulle däremot kunna tjänstgöra som en pregnant sammanfattning av det sekulära livsåskådningsprojekt som engagerat mig med stor kraft genom hela mitt vuxenliv. Det kan räcka för att antyda ett tydligt släktskap med Sam Harris i engagemang och skrivande.
(anm. Detta inledande stycke är korrigerat den 18.8 vad gäller den engelska undertiteln på Sam Harris bok).   

Sam Harris blev  internationellt känd med den tunna boken ”Letter to A Christian Nation” som kom ut 2006. och i svensk översättning 2007. Han omtalas som en av de fyra ryttarna, ”The four horsemen”, i den starkt religionskritiska rörelse som växte fram på den internationella scenen åren efter terrordåden mot World Trade Center 2001. De övriga tre är Richard Dawkins, Christopher Hitchens och Daniel Dennet. Det innebär att när Sam Harris skriver så är det många, såväl i den religiösa världen som i den sekulära och humanistiska, som uppmärksammar och begrundar vad han tycker och argumenterar för och emot. Att han skriver initierat om medvetandet, meditation och andlighet från ett uttalat sekulärt, ateistiskt perspektiv är intressant. Trots att jag är reserverad och rejält kritisk på viktiga punkter tror jag att det är viktigt. Genom sin bok och genom den internationellt kända person han är, bidrar han till att öppna för en fördjupad diskussion kring andlighet, transcendenserfarenheter och vad jag skulle vilja kalla existentiell mognad utifrån uttalat sekulära förtecken. Det är värdefullt på ett sätt som jag inte tror kan överskattas.

I denna första blogg utifrån ”Upplyst meditation” av Sam Harris diskuterar jag hans sätt att definiera ”andlighet” och ”andlig utveckling” i bokens första kapitel.

I en andra blogg ska jag diskutera kring transcen­denserfarenheter och problematisera ett av Sam Harris återkommande nyckelpåståenden: att självet är en illusion, att känslan av att ha ett ”själv” eller ett ”jag” är en illusion. Huruvida mina problematiseringar beror på djup okunnighet och att jag är offer för illusionen om särskildhet och att vara en egen avgränsad person eller kan ha någon fog för sig får andra bedömma. Denna problematik gäller bokens nyckelfråga.

 

Sekulär andlighet?!!

Jag sympatiserar starkt med Sam Harris inledande försvar för att använda ordet andlig för att diskutera de frågor som är i fokus för hans intresse. Efter att ha markerat den sekulära grunden skriver han på s.15: ”Så jag kommer att använda orden andlig, mystisk, kontemplativ och transcendens utan att be om ursäkt för det.” På s.16 skriver han ”Vi måste skilja på andlighet och religion”. När religion och religiositet tolkas konventionellt, så är jag helt ense. Jag skulle kunna tillägga eller förtydliga – andlighet är oberoende av föreställningar om övernaturliga makter och krafter.

Lite längre fram skriver Sam Harris att alla människor i alla olika trossamfund och utanför dessa har haft ”samma sorts andliga upplevelser” och att dessa då vanligtvis tolkas utifrån den egna föreställningsvärlden. Han skriver också att upplevelserna av ”självöver­skridande kärlek, extas, nåd, inre ljus” vanligtvis tolkas utifrån den religiösa referensram man lever i. Sam Harris drar följdriktigt slutsatsen: ”En djupare princip måste vara aktiv här”.

Så här långt är jag ense med Sam Harris. Just sökandet efter denna ”djupare princip” utifrån en tydligt uttalad sekulär grund har varit något av navet i det livsåskådningsprojekt som engagerat mig med stor kraft genom hela mitt vuxenliv.

 

Andlighet enligt Sam Harris.

I nästkommande stycke (2:a stycket s.17) fortsätter Sam Harris: ”Den principen är vad min bok handlar om: att känslan av det som vi kallar ”jag” är en illusion.” Tyvärr blir det sedan rejält oklart vad han egentligen menar. Uppenbart är att Sam Harris tycker sig ha svaret på vad den ”djupare principen” är.

Jag blir brydd eftersom jag inte kan relatera till hans påstående ”Det finns inget seperat själv eller ego som likt en minotaur gömmer sig i hjärnans labyrint”. Att det skulle finnas ett särskilt område i hjärnan som skulle vara säte för ett ”själv”, ett ”jag” eller ett ”ego” är främmande för min del. Hur många känner igen sig?

För egen del har jag en grundupplevelse av att vara en egen, tydligt avgränsad person – i termer av kropp, upplevelsecentrum, minnen, medvetande, relationer och livsförståelse. Denna person talar om sig själv och detta centrum i termer av ”jag”, ”min” och ”mitt”. Menar Sam Harris att denna grundupplevelse av att vara en tydligt avgränsad person är en illusion? Om inte, vad betyder i så fall ”känslan av det som vi kallar ”jag” är en illusion” visavi upplevelsen av att vara en avgränsad person?

Sam Harris fortsätter direkt i samma stycke: ”Och känslan av att det gör det – känslan av att man sitter någonstans innanför sina ögon och tittar ut på en värld som är avskiljd från en – kan påverkas eller helt utplånas. Även om sådana ”transcendentala” upplevelser oftast diskuteras i religiösa termer så finns det i princip ingenting hos dem som är irrationellt. Både ur vetenskaplig och filosofisk synpunkt står de för en större förståelse för hur saker och ting förhåller sig. Att fördjupa den förståelsen och ständigt skära igenom illusionen om jaget är vad andlighet betyder i denna bok.

Vid första läsningen blev jag väldigt brydd – och störd – av den avslutande grova, nästa brutala, insnävning av ”andlighet”. Min första reaktion var att jag blev besviken, då främst mot bakgrund av att han på bokens första sidor på ett tydligt och kraftfullt sätt hade hämtat hem ordet ”andlig” till en sekulär språkvärld, vilket jag tycker är viktigt. Tyvärr är denna insnävning ingen tillfällighet man kan bortse ifrån, den återkommer genom boken i lite olika varianter. På s.30 skriver Sam Harris i samma anda att de erfarenheter av självöverskridande som gjorts inom ramen för västerländska religioner och sekulära sammanhang inte har systematiserats och bearbetats filosofiskt. Sedan skriver han: ”Bara buddhister och de som studerat advaita vedanta har tydligt fastslagit att det andliga livet består av att övervinna illusionen om självet genom att noga ge akt på det man upplever i det närvarande ögonblicket.” Att Sam Harris håller med fullt ut framgår av boken som helhet.

 

Andlighet utifrån ett existentiellt perspektiv.

Sam Harris formuleras sig kort och koncist kring vad han menar med ”andlig utveckling” och ”andligt liv”. Jag tycker det är en insnävning som på ett allvarligt sätt skymmer sikten mot vad det innebär att vara människa och att förhålla sig till den utsatthet och det mirakel det innebär.

Jag kan inte formulera mig lika kort och koncist som Sam Harris. Men för att försöka tydliggöra mer av problematiken är det ändå motiverat med ett försök att definiera vad jag menar med ”andlig” och ”andlig utveckling”. Ibland vill jag hellre tala om existentiell mognad än andlig utveckling.

Hur som helst, utifrån det existentiella perspektiv på människan som jag försöker göra mig till tolk för är förutsättningen för all andlig utveckling att ta livet med dess skörhet, utsatthet och tvetydighet på allvar. Det innebär i sin tur en växande insikt om vår dubbelhet som människor. Å ana sidan våra godartade möjligheter och å andra sidan våra destruktiva möjligheter. Och sedan att utifrån den kunskap som står oss till buds medvetet bejaka utvecklingen av de godartade sidorna i oss själva, i andra och i samhället och att medvetet sträva efter att hålla de destruktiva sidorna i schack. Kriteriet på andlig utveckling är att grundupplevelserna av mening och hemhörighet i tillvaron fördjupas, att förmågorna till samarbete, delaktighet och ansvarstagande för det gemensamma utvecklas och förstärks. Det visar sig också som ett successivt minskat beroende av såväl den personliga livstolkningen som ens kroppsliga och sociala omständigheter. Fördjupningen gäller över tid, i det korta perspektivet är det oftast frågan om en böljande process där det vid vissa punkter kan te sig ganska så mörkt. I vår tid är ett givet kriterium på andlig utveckling en ökande beredskap och villighet att efter bästa förmåga försöka bidra till lösningen av de stora globala samtidsproblemen kring klimat, fördelning, miljö, vatten mm.

Jag kan inte komma ifrån min uppfattning att Sam Harris insnävning av ”andlig” och ”andlig utveckling” skapar dimridåer i ett landskap som verkligen behöver så mycket som möjligt av klar sikt. Trots min kritik kvarstår dock att Sam Harris på ett kraftfullt sätt hämtar hem begreppet ”andlig” och ”andlig utveckling” till en sekulär språkvärld. Jag tror att det viktigt!

I nästa blogg ska jag diskutera kring Sam Harris nyckeltes att självet (jaget, egot) är en illusion. Det kan dröja någon vecka.

PS 1. Se vidare ”Sekulär andlighet – finns den?” (föredrag i mars 2013 i Humanisterna Stockholms regi). För den som vill fördjupa sig i frågan om vad som kan innefattas i ordet ”andlighet” när man sagt farväl till alla föreställningar om övernaturliga makter och krafter. DS.

PS 2. Den 15 juli var det en artikel på Insidan i Dagens Nyheter om Sam Harris och boken ”Upplyst meditation”. Den är skriven av Peter Letmark och hade hade rubriken ”Religion i vägen för andlighet”.  DS.

PS 3. 22.8. Några mindre kompletteringar i den kursiverade inledningen. DS.

Två bloggar om Sam Harris bok ”Upplyst meditation”. 
Nr 83. Vad betyder ”andlig” och ”andlig utveckling”? Kritiska kommentarer (del 1) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”. (denna blogg)
Nr 84. Transcendenserfarenheter och illusioner. Kritiska kommentarer (del 2) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”.

Några bloggar och texter av mig som har anknytning till de problem Sam Harris diskuterar i ”Upplyst meditation”.
Blogg:Nr 48. Boken ”Mystik och andlighet”. Några läskommentarer”.
Blogg:Nr 55. Kierkegaardhädelser. Apropå en föreläsning av Ted Harris”.
Artikel:Mystik och medvetenhet – om förundran inför vår plats i tillvaron” (Humanisten nr 4/2015. Länken går till tidningens pdf-upplaga. Se sidan 18-21.)
Bokkapitel:Utsatthet och transcendens”. Ingår som kapitel 3 i boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” (1999, 2014)

 

 

Om Carl Gustaf Olofsson

I am born in 1948 and living in Småland in the south of Sweden. I am writer and webbmaker. I have earned my living as postman, now retired. Now I am earning som extra money by working with wood - look at www.specialsagat.se. I am member in the Swedish Humanist Federation - Humanisterna - since 2010
Detta inlägg publicerades i ateism, ateismfilosofi, Filosofi, medvetandet, Mystik, religionsfilosofi och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Nr 83. Vad betyder ”andlig” och ”andlig utveckling”? Kritiska kommentarer (del 1) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”.

  1. knoergel skriver:

    ”Å ana sidan våra godartade möjligheter och å andra sidan våra destruktiva möjligheter.”
    Gott och ont. Hur man uppnår att förgöra det problematiska med dessa aspekter tror jag bör hanteras av hur egot och självet bör skolas. Annars riskerar det bli en intellektuell lek alla redan är med i, utan att man agerar. Tanken blir oväsentlig medan den direkta aktionen blir viktigast. Reflektion och tal om problemen räcker inte. Man bör bli fullständigt själv, utlokaliserad ur ett socialt sammanhang för att våga leva fullt ut. Dessutom desarmera de egna känslorna, för att vara konstruktiv utan sidoblickar. Hur långt vågar man gå om man lyckas bli andlig på riktigt?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s